Styring af tyverialarm med App | www.alarmogsikring.dk

Her finder du alle betingelser for alarmabonnementerne og vores generelle forretningsbetingelser.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til indholdet.

For indbrudsalarmanlæg med overvågning, udrykning og vedligeholdelse.

Forsikrings-Godkendt 212.154

Ver. 1.8 – Rev. AB

Slangerup 9. februar 2011

1. Gældende abonnementsvilkår

For abonnementet gælder disse abonnementsbetingelser. Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, vilkårene er altid tilgængelige i opdateret version på ProTech Alarm & Sikring ApS’ hjemmeside.

2. Ejendomsret

Abonnenten er ansvarlig for alarmsystemets udvendige vedligeholdelse herunder rengøring af detektorer.

Abonnenten er uberettiget til selv eller ved andre at gøre indgreb i, reparere, ændre eller flytte alarmsystemet.

Abonnenten lejer anlægget af ProTech Alarm & Sikring ApS for at opnå gunstig installationsomkostning. Er der tale om et solgt anlæg, skal dokumentation for købte dele være tilstede ved ophør af aftale. Alternativt har ProTech Alarm & Sikring ApS ret til at nedtage de installerede komponenter.

3. Installation

Alarmsystemet tilsluttes døgnbemandet vagtcentral gennem telefonledningen eller tilsvarende system. Omkostninger ved etablering af nødvendige telefonstik o.lign. er ikke indeholdt i tilbud for installation og betales af abonnenten i, henhold til teleselskabernes vilkår og takster.

4. Overvågning

I abonnementet er indeholdt 24 timers overvågning af vagtcentral.

Eventuelt abonnement/gebyrer/afgifter til teleselskaberne for anvendelse af telefonnettet m.m. er ikke Indeholdt i abonnementet og betales af abonnenten.

Når der via signaloverføringen indløber alarmsignal til vagtcentralen, følger vagtcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med abonnenten.

De første 8 dage efter, at signaloverførslen til vagtcentralen er etableret, betragtes som prøvetid, og derefter vil alarmreaktion blive iværksat i henhold til den aftalte forholdsordre.

Vagtcentralen afgør ved modtagelse af alarm, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering af politi. Vagtcentralens orientering af politiet følger de af politiet og Justitsministeriet fastsatte vilkår. Betaling af gebyrer og/eller afgifter til politiet er ikke indeholdt i abonnementet og betales af abonnenten.

Til brug ved udrykninger skal af abonnenten deponeres nøgler i nøgleboks, der af ProTech Alarm & Sikring ApS monteres på alarmadressen. Der skal til enhver gældende tid være uhindret adgang til denne for vagten. Der skal deponeres et antal nøgler, der sikrer, at ProTech Alarm & Sikring ApS’ vagt har adgang til alarmadressen i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre. ProTech Alarm & Sikring ApS har intet ansvar for de deponerede nøgler.

Ved ændring af låse skal abonnenten rekvirere ProTech Alarm & Sikring ApS til deponering af de nye nøgler i nøgleboksen. Denne ydelse er ikke indeholdt i abonnementet og betales særskilt af abonnenten. ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget til for abonnentens regning at rekvirere låsesmed, såfremt der ved udrykning, hvor ProTech Alarm & Sikring ApS skal have adgang til de sikrede områder, ikke i nøgleboksen findes brugbare nøgler.

I den med abonnenten aftalte forholdsordre har denne oplyst et kodeord/brugerkode, som skal anvendes af abonnenten ved henvendelse til vagtcentralen i forbindelse med prøve- og fejlalarmeringer. ProTech Alarm & Sikring ApS er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kodeord/brugerkode.

Abonnenten bør mindst én gang pr. år på eget initiativ gennemføre en prøvealarmering til vagtcentralen. En sådan prøvealarmering skal inden 2 minutter, afmeldes til vagtcentralen med anvendelse af korrekt kodeord/brugerkode.

5. Udrykning

I abonnementet er indeholdt udrykning af alarmpatrulje. Alarmpatrulje afregnes med abonnenten ved brug af denne pr. gang. Ved modtagelse af alarm på vagtcentralen foretages udrykning af alarmpatruljen. Alarmpatruljen vil ved fremkomst til alarmstedet foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre. Ved alarm-modtagelse på vagtcentralen ved klassificerede anlæg efter 1. juni 2005, hvor primær kontaktperson er vagten, skal en fejlalarm afmeldes inden 2 min fra alarmaktiverings-tidspunkt. Ellers faktureres kunden for forgæves udkald. Hvis vagten benyttes som primær kontakt, ændres det md. vederlag tilsvarende efter fastsat tarif i %. Denne Tarif er variabel, og kan reguleres med 3 mdr. varsel. Taksten for vagtudkald er for disse også ændret, for primær udkald i niveau 20 øges med 20%, niveau 30 øges med 30% niveau 40 øges med 50%. Gældende for niveau 50 & 60 øges prisen med 100%. Dette medfører udrykningstider som beskrevet af F&P 2006.

Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lignende, vil Alarmpatruljen foranledige nødvendige midlertidige skadesbegrænsende foranstaltninger gennemført for abonnentens regning. Som skadesbegrænsende foranstaltninger anses bl.a. vagt på alarmadressen, afdækning, håndværkerassistance og retablering af alarmsystemet.

Alarmpatruljen skaffer sig selv og/eller politi og/eller montør og/eller håndværker og/eller redningskorps og/eller en af abonnenten udpeget kontaktperson adgang til de sikrede lokaliteter i overensstemmelse med de adgangsmuligheder der forefindes.

Ved gentagne falske alarmeringer er ProTech Alarm & Sikring ApS berettiget til efter forudgående varsel at føre udgiften ved fremtidige udrykninger af nævnte art i regning hos abonnenten.

ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget, men ikke forpligtet, til ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører, at alarmsystemet ikke fungerer, ved strømsvigt, batterisvigt og lignende at etablere vagt på alarmadressen for abonnentens regning, samt at foranledige midlertidige skadesforebyggende foranstaltninger gennemført ved reparation, tilkobling m.v. for abonnentens regning.

Fejlretning og service ved fejl på anlæg på niveau-klassificerede anlæg med tilhørende installationsærklæring skal påbegyndes jf. F&P forskrifter. Almindelig fejlretning påbegyndes først kommende hverdag.

6. Vedligeholdelse

Alarmsystemets vedligeholdelse sker på abonnentens regning og er uanset opgave ikke indeholdt i abonnementet.

Reparationer og ændringer på alarmsystemet må alene udføres af ProTech Alarm & Sikring ApS. Reparationer foretages inden for normal arbejdstid.

Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på alarmsystemet, der er forårsaget af fejl i de af teleselskaberne leverede dele og fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt og lignende, er ikke omfattet af abonnementet og betales af abonnenten.

Abonnenten er ansvarlig for, at alarmsystemet er dækket af forsikring, og at reparation, omfattet af sådan forsikring, udføres af ProTech Alarm & Sikring ApS for abonnentens regning. Sådanne reparationer omfatter bl.a. fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, overlast på alarmsystemet o.lign.

Abonnenten forpligter sig til at give ProTech Alarm & Sikring ApS meddelelse, hvis alarmsystemet er i uorden.

Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af alarmsystemet, som er en konsekvens af påbud fra eller foranstaltninger foretaget af offentlige myndigheder eller teleselskaber, kan uanset hvad af ProTech Alarm & Sikring ApS kræves betalt af abonnenten.

7. Betaling

Abonnenten betaler et månedligt abonnement, samt for opsætning af alarmsystemet. Abonnementet betales hvert kvt. forud og beregnes fra den dag, anlægget tilsluttes vagtcentral.

ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget til at opkræve gebyr ved forsinket betaling.

8. Prisregulering

Abonnementet pris-index reguleres en gang om året.

9. ProTech Alarm & Sikring ApS ansvar

ProTech Alarm & Sikring ApS ansvar følger Dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger.

ProTech Alarm & Sikring ApS hæfter hverken for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, eller for tab ved skader, som abonnenten kan sikre sig

dækning for ved tegning af skadesforsikring i et forsikringsselskab.

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for skader som følge af fejl ved de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførslen eller telefon trafikken, men forpligter sig alene til at gennemføre eventuel fejlretning på ProTech Alarm & Sikring ApSs materiel hurtigst muligt.

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lign.

10. Overdragelse

Abonnementet kan ikke overdrages uden efter aftale med ProTech Alarm & Sikring ApS, der kan betinge sit samtykke af betaling af et overdragelses-vederlag.

11. Opsigelse

Abonnementet kan såvel af abonnenten som af ProTech Alarm & Sikring ApS opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Abonnementet kan dog af abonnenten tidligst opsiges til ophør 1 år efter abonnementsaftalens indgåelse.

Abonnenten er uberettiget til at nedtage eller lade nedtage hele eller dele af alarmsystemet. Ved abonnementets ophør demonterer ProTech Alarm & Sikring ApS alarmsystemet helt eller delvist efter ProTech Alarm & Sikring ApS valg.

Er der behov for efter reparationer af vægge eller lignende i forbindelse med afmonteringen, påhviler disse abonnenten.

Ved abonnementets ophør betaler abonnenten et nedtagningsgebyr.

12. Misligholdelse

Erlægges betalingen ikke rettidigt, og ikke er ProTech Alarm & Sikring ApS i hænde senest 7 dage efter skriftlig anmodning, har ProTech Alarm & Sikring ApS ret til at:

 • at hæve kontrakten
 • at nedtage/fratagealarmsystemet
 • at kræve de forfaldne ubetalte ydelser betalt
 • at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med punktet Opsigelse, at kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen, herunder omkostningerne i forbindelse med nedtagningen af alarmsystemet.

13. Aftaler

Alle aftaler skal anføres på kontrakten, da mundtlige aftaler ikke har gyldighed.

For indbrudsalarmanlæg med overvågning, udrykning og vedligeholdelse.

Forsikrings-Godkendt 212.154

Ver. 1.8 – Rev. AB

Slangerup 9. februar 2011

1. Gældende abonnementsvilkår

For abonnementet gælder disse abonnementsbetingelser. Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, vilkårene er altid tilgængelige i opdateret version på ProTech Alarm & Sikring ApS’ hjemmeside.

2. Ejendomsret

Abonnenten er ansvarlig for alarmsystemets udvendige vedligeholdelse herunder rengøring af detektorer.

Abonnenten er uberettiget til selv eller ved andre at gøre indgreb i, reparere, ændre eller flytte alarmsystemet.

Abonnenten lejer anlægget af ProTech Alarm & Sikring ApS for at opnå gunstig installationsomkostning. Er der tale om et solgt anlæg, skal dokumentation for købte dele være tilstede ved ophør af aftale. Alternativt har ProTech Alarm & Sikring ApS ret til at nedtage de installerede komponenter.

3. Installation

Alarmsystemet tilsluttes døgnbemandet kontrolcentral gennem telefonledningen eller tilsvarende system. Omkostninger ved etablering af nødvendige telefonstik o.lign. er ikke indeholdt i tilbud for installation og betales af abonnenten i, henhold til teleselskabernes vilkår og takster.

4. Overvågning

I abonnementet er indeholdt 24 timers overvågning af kontrolcentral.

I abonnementet er indeholdt SIM-Kort og Forsikrings-godkendt GPRS IP-forbindelse til vores Godkendte kontrolcentral.

Når der via signaloverføringen indløber alarmsignal til kontrolcentralen, følger kontrolcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med abonnenten.

De første 8 dage efter, at signaloverførslen til kontrolcentralen er etableret, betragtes som prøvetid, og derefter vil alarmreaktion blive iværksat i henhold til den aftalte forholdsordre.

Kontrolcentralen afgør ved modtagelse af alarm, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering af politi. Kontrolcentralens orientering af politiet følger de af politiet og Justitsministeriet fastsatte vilkår. Betaling af gebyrer og/eller afgifter til politiet er ikke indeholdt i abonnementet og betales af abonnenten.

Til brug ved udrykninger skal af abonnenten deponeres nøgler i nøgleboks, der af ProTech Alarm & Sikring ApS monteres på alarmadressen. Der skal til enhver gældende tid være uhindret adgang til denne for vagten. Der skal deponeres et antal nøgler, der sikrer, at ProTech Alarm & Sikring ApS’ vagt har adgang til alarmadressen i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre. ProTech Alarm & Sikring ApS har intet ansvar for de deponerede nøgler.

Ved ændring af låse skal abonnenten rekvirere ProTech Alarm & Sikring ApS til deponering af de nye nøgler i nøgleboksen. Denne ydelse er ikke indeholdt i abonnementet og betales særskilt af abonnenten. ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget til for abonnentens regning at rekvirere låsesmed, såfremt der ved udrykning, hvor ProTech Alarm & Sikring ApS skal have adgang til de sikrede områder, ikke i nøgleboksen findes brugbare nøgler.

I den med abonnenten aftalte forholdsordre har denne oplyst et kodeord/brugerkode, som skal anvendes af abonnenten ved henvendelse til kontrolcentralen i forbindelse med prøve- og fejlalarmeringer. ProTech Alarm & Sikring ApS er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kodeord/brugerkode.

Abonnenten bør mindst én gang pr. år på eget initiativ gennemføre en prøvealarmering til kontrolcentralen. En sådan prøvealarmering skal inden 2 minutter, afmeldes til kontrolcentralen med anvendelse af korrekt kodeord/brugerkode.

5. Udrykning

I abonnementet er indeholdt udrykning af alarmpatrulje. Alarmpatrulje afregnes med abonnenten ved brug af denne pr. gang. Ved modtagelse af alarm på kontrolcentralen foretages udrykning af alarmpatruljen. Alarmpatruljen vil ved fremkomst til alarmstedet foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre. Ved alarm-modtagelse på kontrolcentralen ved klassificerede anlæg efter 1. juni 2005, hvor primær kontaktperson er vagten, skal en fejlalarm afmeldes inden 2 min fra alarmaktiverings-tidspunkt. Ellers faktureres kunden for forgæves udkald. Hvis vagten benyttes som primær kontakt, ændres det md. vederlag tilsvarende efter fastsat tarif i %. Denne Tarif er variabel, og kan reguleres med 3 mdr. varsel. Taksten for vagtudkald er for disse også ændret, for primær udkald i niveau 20 øges med 20%, niveau 30 øges med 30% niveau 40 øges med 50%. Gældende for niveau 50 & 60 øges prisen med 100%. Dette medfører udrykningstider som beskrevet af F&P 2006.

Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lignende, vil Alarmpatruljen foranledige nødvendige midlertidige skadesbegrænsende foranstaltninger gennemført for abonnentens regning. Som skadesbegrænsende foranstaltninger anses bl.a. vagt på alarm- adressen, afdækning, håndværkerassistance og retablering af alarmsystemet.

Alarmpatruljen skaffer sig selv og/eller politi og/eller montør og/eller håndværker og/eller redningskorps og/eller en af abonnenten udpeget kontaktperson adgang til de sikrede lokaliteter i overensstemmelse med de adgangsmuligheder der forefindes.

Ved gentagne falske alarmeringer er ProTech Alarm & Sikring ApS berettiget til efter forudgående varsel at føre udgiften ved fremtidige udrykninger af nævnte art i regning hos abonnenten.

ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget, men ikke forpligtet, til ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører, at alarmsystemet ikke fungerer, ved strømsvigt, batterisvigt og lignende at etablere vagt på alarmadressen for abonnentens regning, samt at foranledige midlertidige skadesforebyggende foranstaltninger gennemført ved reparation, tilkobling m.v. for abonnentens regning.

Fejlretning og service ved fejl på anlæg på niveau-klassificerede anlæg med tilhørende installationsærklæring skal påbegyndes jf. F&P forskrifter. Almindelig fejlretning påbegyndes først kommende hverdag.

6. Vedligeholdelse

Alarmsystemets vedligeholdelse sker på abonnentens regning dog er batteriskift en del af abonnementet, ligeledes gennemføres et servicebesøg efter behov på abonnentens foranledning mindst hvert 2 år jf. F&P. Reparationer af anlæg der medfører forbrug af tid eller/og materialer afregnes med kunden. Reparationer og ændringer på alarmsystemet må alene udføres af ProTech Alarm & Sikring ApS. Reparationer foretages inden for normal arbejdstid.

Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på alarmsystemet, der er forårsaget af fejl i de af teleselskaberne leverede dele og fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt og lignende, er ikke omfattet af abonnementet og betales af abonnenten.

Abonnenten er ansvarlig for, at alarmsystemet er dækket af forsikring, og at reparation, omfattet af sådan forsikring, udføres af ProTech Alarm & Sikring ApS for abonnentens regning. Sådanne reparationer omfatter bl.a. fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, overlast på alarmsystemet o.lign.

Abonnenten forpligter sig til at give ProTech Alarm & Sikring ApS meddelelse, hvis alarmsystemet er i uorden.

Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af alarmsystemet, som er en konsekvens af påbud fra eller foranstaltninger foretaget af offentlige myndigheder eller teleselskaber, kan uanset hvad af ProTech Alarm & Sikring ApS kræves betalt af abonnenten.

7. Online-login

ProTech Alarm & Sikring tilbyder online-login med status og installationsoplysninger. Kode mv. vælges af kunden.

ProTech Alarm & Sikring ApS er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kodeord/brugerkode.

8. Betaling

Abonnenten betaler et månedligt abonnement, samt for opsætning af alarmsystemet. Abonnementet betales hvert kvt. forud og beregnes fra den dag, anlægget tilsluttes kontrolcentral.

ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget til at opkræve gebyr ved forsinket betaling.

9. Prisregulering

Abonnementet pris-index reguleres en gang om året.

10. ProTech Alarm & Sikring ApS ansvar

ProTech Alarm & Sikring ApS ansvar følger Dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger.

ProTech Alarm & Sikring ApS hæfter hverken for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, eller for tab ved skader, som abonnenten kan sikre sig dækning for ved tegning af skadesforsikring i et forsikringsselskab.

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for skader som følge af fejl ved de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførslen eller telefon trafikken, men forpligter sig alene til at gennemføre eventuel fejlretning på ProTech Alarm & Sikring ApSs materiel hurtigst muligt.

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lign.

11. Overdragelse

Abonnementet kan ikke overdrages uden efter aftale med ProTech Alarm & Sikring ApS, der kan betinge sit samtykke af betaling af et overdragelses-vederlag.

12. Opsigelse

Abonnementet kan såvel af abonnenten som af ProTech Alarm & Sikring ApS opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Abonnementet kan dog af abonnenten tidligst opsiges til ophør 1 år efter abonnementsaftalens indgåelse.

Abonnenten er uberettiget til at nedtage eller lade nedtage hele eller dele af alarmsystemet. Ved abonnementets ophør demonterer ProTech Alarm & Sikring ApS alarmsystemet helt eller delvist efter ProTech Alarm & Sikring ApS valg.

Er der behov for efter reparationer af vægge eller lignende i forbindelse med afmonteringen, påhviler disse abonnenten.

Ved abonnementets ophør betaler abonnenten et nedtagningsgebyr.

13. Misligholdelse

Erlægges betalingen ikke rettidigt, og ikke er ProTech Alarm & Sikring ApS i hænde senest 7 dage efter skriftlig anmodning, har ProTech Alarm & Sikring ApS ret til at:

 • at hæve kontrakten
 • at nedtage/fratagealarmsystemet
 • at kræve de forfaldne ubetalte ydelser betalt
 • at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med punktet Opsigelse, at kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen, herunder omkostningerne l forbindelse med nedtagningen af alarmsystemet.

14. Aftaler

Alle aftaler skal anføres på kontrakten, da mundtlige aftaler ikke har gyldighed.

For indbrudsalarmanlæg med overvågning, udrykning og vedligeholdelse.

Forsikrings-Godkendt 212.154

Ver. 1.8 – Rev. AB

Slangerup 9. februar 2011

1. Gældende abonnementsvilkår

For abonnementet gælder disse abonnementsbetingelser. Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, vilkårene er altid tilgængelige i opdateret version på ProTech Alarm & Sikring ApS’ hjemmeside.

2. Ejendomsret

Abonnenten er ansvarlig for alarmsystemets udvendige vedligeholdelse herunder rengøring af detektorer.

Abonnenten er uberettiget til selv eller ved andre at gøre indgreb i, reparere, ændre eller flytte alarmsystemet.

Abonnenten lejer anlægget af ProTech Alarm & Sikring ApS for at opnå gunstig installationsomkostning. Er der tale om et solgt anlæg, skal dokumentation for købte dele være tilstede ved ophør af aftale. Alternativt har ProTech Alarm & Sikring ApS ret til at nedtage de installerede komponenter.

4. Installation

Alarmsystemet tilsluttes døgnbemandet vagtcentral gennem telefonledningen eller tilsvarende system. Omkostninger ved etablering af nødvendige telefonstik o.lign. er ikke indeholdt i tilbud for installation og betales af abonnenten i, henhold til teleselskabernes vilkår og takster.

5. Overvågning

I abonnementet er indeholdt 24 timers overvågning af vagtcentral.

Eventuelt abonnement/gebyrer/afgifter til teleselskaberne for anvendelse af telefonnettet m.m. er ikke Indeholdt i abonnementet og betales af abonnenten.

Når der via signaloverføringen indløber alarmsignal til vagtcentralen, følger vagtcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med abonnenten.

De første 8 dage efter, at signaloverførslen til vagtcentralen er etableret, betragtes som prøvetid, og derefter vil alarmreaktion blive iværksat i henhold til den aftalte forholdsordre.

Vagtcentralen afgør ved modtagelse af alarm, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering af politi. Vagtcentralens orientering af politiet følger de af politiet og Justitsministeriet fastsatte vilkår. Betaling af gebyrer og/eller afgifter til politiet er ikke indeholdt i abonnementet og betales af abonnenten.

Til brug ved udrykninger skal af abonnenten deponeres nøgler i nøgleboks, der af ProTech Alarm & Sikring ApS monteres på alarmadressen. Der skal til enhver gældende tid være uhindret adgang til denne for vagten. Der skal deponeres et antal nøgler, der sikrer, at ProTech Alarm & Sikring ApS’ vagt har adgang til alarmadressen i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre. ProTech Alarm & Sikring ApS har intet ansvar for de deponerede nøgler.

Ved ændring af låse skal abonnenten rekvirere ProTech Alarm & Sikring ApS til deponering af de nye nøgler i nøgleboksen. Denne ydelse er ikke indeholdt i abonnementet og betales særskilt af abonnenten. ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget til for abonnentens regning at rekvirere låsesmed, såfremt der ved udrykning, hvor ProTech Alarm & Sikring ApS skal have adgang til de sikrede områder, ikke i nøgleboksen findes brugbare nøgler.

I den med abonnenten aftalte forholdsordre har denne oplyst et kodeord/brugerkode, som skal anvendes af abonnenten ved henvendelse til vagtcentralen i forbindelse med prøve- og fejlalarmeringer. ProTech Alarm & Sikring ApS er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kodeord/brugerkode.

Abonnenten bør mindst én gang pr. år på eget initiativ gennemføre en prøvealarmering til vagtcentralen. En sådan prøvealarmering skal inden 2 minutter, afmeldes til vagtcentralen med anvendelse af korrekt kodeord/brugerkode.

6. Udrykning

l abonnementet er indeholdt udrykning af alarmpatrulje. Ved modtagelse af alarm på vagtcentralen foretages udrykning af alarmpatruljen. Alarmpatruljen vil ved fremkomst til alarmstedet foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre. Ved alarm-modtagelse på vagtcentralen ved klassificerede anlæg efter 1. juni 2005, hvor primær kontaktperson er vagten, skal en fejlalarm afmeldes inden 2 min fra alarmaktiverings-tidspunkt. Ellers faktureres kunden for forgæves udkald. Hvis vagten benyttes som primær kontakt, ændres det md. vederlag tilsvarende efter fastsat tarif i %. Denne Tarif er variabel, og kan reguleres med 3 mdr. varsel. Taksten for vagtudkald er for disse også ændret, for primær udkald i niveau 20 øges med 20%, niveau 30 øges med 30% niveau 40 øges med 50%. Gældende for niveau 50 & 60 øges prisen med 100%. Dette medfører udryknings tider som beskrevet af F&P 2006.

Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lignende, vil Alarmpatruljen foranledige nødvendige midlertidige skadesbegrænsende foranstaltninger gennemført for abonnentens regning. Som skadesbegrænsende foranstaltninger anses bl.a. vagt på alarm- adressen, afdækning, håndværkerassistance og retablering af alarmsystemet.

Alarmpatruljen skaffer sig selv og/eller politi og/eller montør og/eller håndværker og/eller redningskorps og/eller en af abonnenten udpeget kontaktperson adgang til de sikrede lokaliteter i overensstemmelse med de adgangsmuligheder der forefindes.

Ved gentagne falske alarmeringer er ProTech Alarm & Sikring ApS berettiget til efter forudgående varsel at føre udgiften ved fremtidige udrykninger af nævnte art i regning hos abonnenten.

ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget, men ikke forpligtet, til ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører, at alarmsystemet ikke fungerer, ved strømsvigt, batterisvigt og lignende at etablere vagt på alarmadressen for abonnentens regning, samt at foranledige midlertidige skadesforebyggende foranstaltninger gennemført ved reparation, tilkobling m.v. for abonnentens regning.

Fejlretning og service ved fejl på anlæg på niveau-klassificerede anlæg med tilhørende installationserklæring skal påbegyndes jf. F&P forskrifter. Almindelig fejlretning påbegyndes først kommende hverdag.

7. Vedligeholdelse

I abonnementet er indeholdt alarmsystemets vedligeholdelse som følge af almindelig brug. Dog er batteri/akkumulator skift samt ikke fast monterede dele abonnentens ansvar og vedligeholdelse sker på abonnentens regning.

Reparationer og ændringer på alarmsystemet må alene udføres af ProTech Alarm & Sikring ApS. Reparationer foretages inden for normal arbejdstid.

Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på alarmsystemet, der er forårsaget af fejl i de af teleselskaberne leverede dele og fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt og lignende, er ikke omfattet af abonnementet og betales af abonnenten.

Abonnenten er ansvarlig for, at alarmsystemet er dækket af forsikring, og at reparation, omfattet af sådan forsikring, udføres af ProTech Alarm & Sikring ApS for abonnentens regning. Sådanne reparationer omfatter bl.a. fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, overlast på alarmsystemet o.lign.

Abonnenten forpligter sig til at give ProTech Alarm & Sikring ApS meddelelse, hvis alarmsystemet er i uorden.

Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af alarmsystemet, som er en konsekvens af påbud fra eller foranstaltninger foretaget af offentlige myndigheder eller teleselskaber, kan uanset hvad af ProTech Alarm & Sikring ApS kræves betalt af abonnenten.

8. Betaling

Abonnenten betaler et månedligt abonnement, samt for opsætning af alarmsystemet. Abonnementet betales hvert kvt. forud og beregnes fra den dag, anlægget tilsluttes vagtcentral.

ProTech Alarm & Sikring ApS er berettiget til at opkræve gebyr ved forsinket betaling.

9. Prisregulering

Abonnementet pris-index reguleres en gang om året.

10. ProTech Alarm & Sikring ApS ansvar

ProTech Alarm & Sikring ApS ansvar følger Dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger.

ProTech Alarm & Sikring ApS hæfter hverken for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, eller for tab ved skader, som abonnenten kan sikre sig dækning for ved tegning af skadesforsikring i et forsikringsselskab.

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for skader som følge af fejl ved de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførslen eller telefon trafikken, men forpligter sig alene til at gennemføre eventuel fejlretning på ProTech Alarm & Sikring ApSs materiel hurtigst muligt.

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lign.

11. Overdragelse

Abonnementet kan ikke overdrages uden efter aftale med ProTech Alarm & Sikring ApS, der kan betinge sit samtykke af betaling af et overdragelses-vederlag.

12. Opsigelse

Abonnementet kan såvel af abonnenten som af ProTech Alarm & Sikring ApS opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Abonnementet kan dog af abonnenten tidligst opsiges til ophør 1 år efter abonnementsaftalens indgåelse.

Abonnenten er uberettiget til at nedtage eller lade nedtage hele eller dele af alarmsystemet. Ved abonnementets ophør demonterer ProTech Alarm & Sikring ApS alarmsystemet helt eller delvist efter ProTech Alarm & Sikring ApS valg.

Er der behov for efter reparationer af vægge eller lignende i forbindelse med afmonteringen, påhviler disse abonnenten.

Ved abonnementets ophør betaler abonnenten et nedtagningsgebyr.

13. Misligholdelse

Erlægges betalingen ikke rettidigt, og ikke er ProTech Alarm & Sikring ApS i hænde senest 7 dage efter skriftlig anmodning, har ProTech Alarm & Sikring ApS ret til at:

 • at hæve kontrakten
 • at nedtage/fratagealarmsystemet
 • at kræve de forfaldne ubetalte ydelser betalt
 • at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med punktet Opsigelse, at kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen, herunder omkostningerne l forbindelse med nedtagningen af alarmsystemet.

14. Aftaler

Alle aftaler skal anføres på kontrakten, da mundtlige aftaler ikke har gyldighed.

For indbrudsalarmanlæg med overvågning, udrykning og vedligeholdelse.

Forsikrings-Godkendt 212.154

Ver. 1.8 – Rev. AB

1. Almindelige bestemmelser

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved transmissionsnettet/mobilnettet.

ProTech Alarm & Sikring ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af elektronisk data eller lignende herunder skader som følge af virus angreb på abonnentens PC og software samt evt. driftproblemer i forbindelse med sikkerhedsopdateringer af software.

Eventuelle afgifter, gebyrer eller lignende til politi, beredskabsvæsen, teleselskaber eller offentlig myndighed er ikke omfattet af aftalen.

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar såfremt bygningsmæssige ændringer eller ændringer i indretning og brug af lokalerne påvirker installationens funktion eller ændrer eventuelle forsikringsmæssige krav til installationen.

2. Betalingsforhold

Vederlaget er fastsat under forudsætning af, at arbejdet kan foregå indenfor normal arbejdstid og uden særlige gener.

Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder ProTech Alarm & Sikring ApS sig ret til at opkræve gebyrer og beregne sig morarenter i henhold til, de til enhver tid gældende sædvanlige forretningsbetingelser.

Priser reguleres iht. gældende pristalsindeks.

Hvis der som følge af lov eller overenskomstaftale sker forhøjelse af ProTech Alarm & Sikring ApS lønomkostninger, eller der i øvrigt forekommer omkostningsstigninger, reguleres abonnementsvederlaget med den procent, hvormed ProTech Alarm & Sikring ApS samlede udgifter er blevet ændret.

3. Det installerede anlæg

Ved installation af anlæg i henhold til de af abonnentens forsikringsselskabs udleverede F&P krav, udstedes en installationserklæring af ProTech Alarm & Sikring ApS baseret på de bygningsmæssige forhold som de umiddelbart fremstår på installationstidspunktet.

Såfremt installation af anlægget forudsætter etablering af ekstra sikringsgruppe eller konfiguration af netværk eller netværksdele betales omkostningerne hertil særskilt af abonnenten.

Ved ophør af abonnement foretages nedtagning og demontering for abonnentens regning. Eventuelle efterreparationer ved fast ejendom og dens bestanddele, der nødvendiggøres af demonteringen, kan ikke gøres gældende overfor ProTech Alarm & Sikring ApS.

Køb: 

Det installerede tilhører ProTech Alarm & Sikring ApS indtil det fulde beløb er indbetalt.

Abonnenten forpligter sig til ikke at lade andre end ProTech Alarm & Sikring ApS eller den der anvises heraf, udføre service, ændringer eller demontering af anlægget.

Flytning og ændring af installation og alarmskilte, herunder udvidelse, indskrænkning, ombygning m.v. udføres efter aftale og for abonnentens regning.

Leje: 

Anlægget, alle dets bestanddele og alarmskilte tilhører ProTech Alarm & Sikring ApS, der til enhver tid har adgang til sikringsstedet.

Abonnenten forpligter sig til ikke at lade andre end ProTech Alarm & Sikring ApS eller den der anvises heraf, udføre service, ændringer eller demontering af anlægget.

Flytning og ændring af installation og alarmskilte, herunder udvidelse, indskrænkning, ombygning m.v. udføres efter aftale og for abonnentens regning.

4. Aftalens løbetid

Opsigelsesvarslet er for begge parter 3 måneder før abonnementets hovedforfald.

Indløber ingen skriftlig opsigelse betragtes abonnementet som forsat for et tidsrum af 1 år og så fremdeles.

I tilfælde af betalingsstandsning, forretningsophør, konkurs eller dødsfald fortsætter abonnementet til udløb.

5. Overdragelse af abonnement

Når ny ejer / bruger overtager det sikrede område og denne ønsker at indtræde i abonnementet, skal denne godkendes af ProTech Alarm & Sikring ApS. Den tidligere abonnent frigøres først, når den nye abonnementskontrakt er sat i kraft.

6. Nøgledeponering

Til brug for udrykning opbevares nøgler til sikringsstedet i sikret nøgleboks på adressen.

ProTech Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for nøgler eller følgeskader af nøglers bortkomst.

Såfremt låse ændres skal abonnenten sikre sig, at nøglerne udskiftes af ProTech Alarm & Sikring ApS, dette vil ske for abonnentens regning.

Såfremt der ved udrykning ikke findes brugbare nøgler, kan ProTech Alarm & Sikring ApS rekvirere låsesmed for abonnentens regning.

Nøglebokscylinder tilhører ProTech Alarm & Sikring ApS og vil blive nedtaget ved abonnementets ophør.

7. Advarselsskilte

Opsatte skilte og transferer er ProTech Alarm & Sikring ApS ejendom, skiltene må ikke flyttes af abonnenten, ved abonnementsophør nedtages skilte og transferer.

Ved udskiftning af døre, vinduer, porte eller lignende sker opsætning af nye skilte for abonnentens regning.

8. Tilslutning til kontrolcentral

Anlægget transmitterer til godkendt kontrolcentral, der forestår signalbehandlingen.

Ved Sikringsniveau 10 + 20 transmitterer anlægget via pstn-sendeudstyr eller tilsvarende GSM-løsning hos abonnenten, uden udgift til teleselskab udover almindeligt telefon- eller dataforbrug.

Ved Sikringsniveau 30 og opefter gælder følgende:

Oprettelse hos teleselskabet, installation af nødvendigt telestik o.lign. bestilles af ProTech Alarm & Sikring ApS på abonnentens vegne medmindre andet aftales. For denne bestilling gælder teleselskabets vilkår og takster.

Tilslutningsomkostninger og løbende omkostninger til teleselskabet betales af abonnenten og er ikke indeholdt i denne aftale.

Ændringer i tilslutningsformen, installationen m.v. som følge af krav fra teleselskabet, offentlige myndigheder eller abonnentens forsikringsselskab betales af abonnenten.

9. Service og eftersyn

Abonnenten er forpligtet, ved tilslutning til kontrolcentral, i henhold til F&Ps AIA-katalog fane 120 punkt 20.10 at indgå aftale om årligt eftersyn af anlægget.

Abonnenten er forpligtet til at informere ProTech Alarm & Sikring ApS såfremt anlægget er i uorden og bør regelmæssigt, på eget initiativ, afprøve anlægget.

Kontrolcentralen orienteres før afprøvning og alarm afmeldes umiddelbart efter.

Reparationer i reklamationsperioden som følge af overlast f.eks. hærværk, indbud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, manglende rengøring af komponenter, o. lign. udføres for abonnentens regning.

Adgang til det sikrede område vil som udgangspunkt blive aftalt med abonnenten eller dennes stedfortræder, medmindre

der foreligger særlige grunde, som nødvendiggør at en adgang til alarmsystemet er påkrævet uden forudgående aftale.

10. Aftale om udrykning med alarmpatrulje

Denne aftale tegnes specielt i forbindelse med abonnementskontrakt.

Aftale om udrykning omfatter iværksætning af alarmpatruljekørsel til sikringsadressen, når der ud fra alarmsignalet eller anden information foreligger alarmmelding.

Alarmreaktion iværksættes iflg. abonnentens skriftlige ordre.

Det påhviler abonnenten at meddele samtlige ændringer i forholdsordre.

Ved skader på abonnentens lokaler som følge af indbrud eller indbrudsforsøg vil ProTech Alarm & Sikring ApS foretage midlertidig sikring af lokaliteterne for abonnentens regning med mindre andet aftales.

Hvor der iværksættes overvågning af sikringsstedet i forbindelse med retablering, sker dette for abonnentens regning.

Hvor udrykning skyldes falsk alarmsignal forårsaget af abonnentens forhold eller fejl ved teleselskabets transmission, er ProTech Alarm & Sikring ApS berettiget til at afkræve abonnenten betaling for udrykning.

Ved fejlalarm skal der ringes afbud til kontrolcentralen øjeblikkeligt, idet der ellers vil være påbegyndt en udrykning som vil udløse et udrykningsgebyr til abonnementen, dette er for at holde lave udrykningstider.

11. Reklamation

Forbrugerkøb:

Den til enhver tid gældende lovgivning.

Erhvervskøb:

Der ydes 6 måneders reklamationsret.

Leverings- og montagebetingelser på ydelser og leverancer fra ProTech Alarm & Sikring ApS – opdateret 01-01-2014 

1. Leverancen

Det påhviler modtager at tage imod leverancen samt kontrollere antal og godskondition. Reklamation over mangler eller skader bedes omgående (senest 3 dage fra levering) rettet til ProTech Alarm & Sikring ApS (herefter kaldet PRO).

Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os ansvar.

Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vores skriftlige ordrebekræftelse eller bekræftelse pr. telefon, og kun indholdet af ordrebekræftelsen er bindende for os.

PRO fremsender ordrebekræftelse/tilbud til kunden, som herefter returnerer ordrebekræftelsen/tilbudet i underskreven stand til PRO. Først når PRO modtager underskreven ordrebekræftelse fra kunden igangsættes ordren. Kunden er forpligtiget til at kontakte PRO ved eventuelle ændringer i forhold til ordren.

Leveringstid anføres altid efter bedste skøn, men uden binding for sælger. En eventuel forsinkelse berettiger ikke til ordre-annullering eller erstatningskrav for køber, med mindre forventet leveringstid forsinkes med mere end 4 uger. Sælger har ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure/ændringer i ordre eller ikke opfyldelse af præstationer fra købers eller tredjemands side.

Varer, der ikke aftages ved leveringsfristens udløb, kan forlanges betalt med fremsendelse af faktura. Efter betaling kan varerne henstå på vores lager for købers risiko, så længe pladsforholdene tillader dette. Efter 4 uger overgår varen til sælger uden at disse krediteres.

2. Opbevaring af leverancen

Ved leverancer fra PRO, der tillige indeholder montage, vil leverancen normalt finde sted ugen før montageopgaven igangsættes.

Det påhviler kunden at drage omsorg for, at varerne opbevares på et tyverisikret og tørt sted. Endvidere, såfremt leverancen henstilles udendørs, sikre med afdækning for vejrliget, samt sikre at der ikke henstilles andre leverancer oven på varerne. Tyveri og skader, som følge af dårlige opbevaringsforhold, er leverandøren og PRO uvedkommende og leverancen henstår derfor fra leveringen, for købers regning og risiko.

3. Arbejds- og betalingsspørgsmål

Ordrens montagepris (såfremt dette indgår) forudsætter, at arbejdsområdet er ryddet (typisk tilgængeligt for stige og montør). Endvidere at montagen kan foregå i en kontinuerlig arbejdsgang.

Eventuelle gener og ventetid vil blive faktureret særskilt.

Montagen fordrer at befæstningen finder sted i materiale der er egnet. Væg og gulv skal være plane, samt i lod og vage.

Der tages forbehold for eventuelle skader i forbindelse med demontage, herunder eventuelle mur- og malerreparationer, samt beskadigelse af skjulte rør og el-installationer. Evt. skader anses som hændelige og PRO påtager sig intet ansvar herfor.

Eventuel udbedring/efterreparationer af væg, mur ol. indgår ikke i leverancen med mindre dette er specifikt beskrevet i ordrebekræftelsen.

Ved alle former for installationer er fremføring af fødestrøm 230 V uden for PROs leverance, hvad mindre andet er aftalt i ordrebekræftelse/tilbud.

Det påhviler kunden at få etableret 5-polet alarmstik/Internet-stik i umiddelbar nærhed af centralplacering (samme rum, 2m) til brug for alarmoverførsel/transmission. Såfremt der benyttes GSM/GPRS er dette ikke nødvendigt.

Et hvert kabeltræk i anses for at være den korteste vej og synlig installation. Montøren kan dog frit vælge andet. Ønskes skjult installation udføres dette på time basis, og vil blive faktureret særskilt

Enhver form for eventuel nedgravning af kabler og kabelføring til andet udstyr er uden for PROs leverance.

Ved systemer tilknyttet vores kontrolcentral hvori der er behov for nøglebox, skal der på installations-tidspunktet foreligge en nøgle til udlevering for ilægning i nøglebox. Eventuelt genbesøg i denne forbindelse indgår ikke i ordren og faktureres derfor særskilt.

4. Materiel til rådighed ved PRO montage

Det påhviler kunden at sørge for adgang til 220 V til brug for montagearbejdet.

5. Betalingsbetingelser

Materialeleverance 8 dage netto fra levering og montageleve-rance 8 dage netto.

Sælger kan frit vælge at fakturere såvel levering og montage-beløbet samlet 8 dage netto fra påbegyndt montage.

Sælger kan frit vælge at fakturere et depositum ved kundens ordreaccept.

En eventuel forsinkelse af den aftalte montage startdato, giver ikke kunden ret til udskydelse af betalingstidspunktet for selve materialeleverancen.

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling, hvorfor overskridelse af betalingsdatoen automatisk medfører, at rabatter ophæves og opkræves til fulde.

Ved betaling efter rettidig betalingsdato beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms.

Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten med 4% over Nationalbankens diskonto af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inklusiv eventuelle tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

6. Garantibetingelser

Ved alle leverancer fra PRO er PROs leverandørers garanti-betingelser gældende. PRO fraskriver sig enhver form for garantiforpligtigelse ud over producentens betingelser og kan således ikke gøres ansvarlig for yderligere krav ved eventuelle fejl og mangler ved de leverede produkter.

Ved eventuelle fejl og mangler ved produkter leveret uden montage, skal eventuelle defekte dele/komponenter indleveres til PROs værksted for eventuel reparation eller ombytning. Omkostninger i form af timeforbrug til garantireparationer udføres vederlagsfrit for kunden. Omkostninger til fragt bæres alene af kunden.

Ønsker kunden reparation af defekte dele på kundens adresse faktureres dette efter regning.