AJAX progress indicator
Søgeord: (slet)
 • 1

 • 100 % afprøvning
  Generaliseret term som typisk dækker over ønske om gangtest af alle detektorer samt afprøvning af alle væsentlige funktioner, eksempelvis sirener, styringer, mm., samt alle afhængigheder. Det er umuligt at gennemføre i praksis og bør derfor ikke anvendes som krav i kontrakter og aftaler.
 • a

 • AB 92
  Forkortelse for ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” fra 1992. AB92 er den skabelon de fleste byggekontrakter er skrevet over.
 • ABA
  Forkortelse for Automatisk BrandAlarmanlæg.
 • ABDL
  Forkortelse for Automatisk BrandDørLukningsanlæg.
 • ABT 93
  Forkortelse for ”Almindelige Betingelser for Totalentreprise” fra 1993. AB93 er en meget anvendt skabelon for byggekontrakter og omfatter altså hele entreprisen.
 • ABV
  Forkortelse for Automatisk BrandVentilationsanlæg.
 • Actioncard
  Forholdsordre i forenklet punktform.
 • Activity detection
  Software i et TVO-anlæg, der kan detektere bevægelse i billedet.
 • Adgangskort
  Fysisk medie, typisk i form af kort, chip eller brik. Anvendes på adgangskontrolsystem (magnetkort, proximitykort eller lign.).
 • Adgangsmidler
  Nøgler, brikker, adgangskort m.v. Alt der giver adgang til kundens ejendom.
 • ADK
  Forkortelse for ADgangsKontrolanlæg. Krav til ADK-anlæg er defineret forskellige steder: ADK certificering kravspecifikation ADK teknisk specifikation ADK EN-standard
 • Adresseled
  En komponent hvormed en ikke-adresserbar enhed kan føres adresserbar.
 • Adresserbar
  Hver detektor i et alarmsystem har en unik adresse, der kan genfindes i systemet. Altså er detektorerne adresserbare.
 • Afdækning
  Betegnelse for midlertidig vind- og vandafdækning af åbne brud på indgangspartier og ruder. Se Midlertidig mekanisk sikring.
 • Afgrænsning
  Er indenfor perimetersikring det niveau, hvor man blot ønsker at markere det sikrede område og skabe en fysisk hindring, så personer eller køretøjer uden ærinde ikke uden videre eller på grund af uvidenhed kommer til at bevæge sig ind på områder, hvor de er uønskede. Perimetersikringen kan(...)
 • Afrapporteringsudstyr
  Er en betegnelse for det udstyr, vagten kan bruge til at registrere udførelsen af de ydelser, han har udført i forbindelse med den indgåede aftale. Eksempelvis kan der være tale om en brik, vagten registrerer ved på forhånd aftalte kortlæsere, så kunden efterfølgende kan få en rapport fra sit(...)
 • Afslutningsmodstand
  Modstand, der anvendes det sted, hvor alarmkredsløbet skal afsluttes.
 • Afstille alarm
  Fysisk handling, der bringer en alarm fra signalgivningstilstand tilbage til normaltilstanden.
 • AGA
  Forkortelse for Automatiske GasAlarmanlæg.
 • AGC
  Forkortelse for Automatic Gain Control. Automatisk forstærkning i et kamera. Høj forstærkning giver typisk støj i billedet.
 • AIA
  Forkortelse for Automatisk IndbrudsAlarm.
 • Aktivt skud
  Linjen mellem en aktiv infrarød detektors sender og modtager.
 • Akustisk glasbrudsdetektor
  En lofts- eller vægmonteret detektor der detekterer lyd og frekvenser af glas, der går i stykker. Se også Glasbrudsdetektor.
 • Alarmbehandling
  Betegnelsen for at kontrolcentralen modtager alarmen og iværksætter en handling, der passer til de forholdsordrer, der er aftalt med kunden. Synonym: Signalbehandling.
 • Alarmcentral
  De centraler, der modtager opkald til 112. Skal ikke forveksles med kontrolcentraler eller vagtcentraler.
 • Alarmgiver
 • Alarmnet
  Det offentlige alarmsystem. Et landsdækkende net, hvortil der kan tilsluttes alle former for alarmer: Brand, tyveri, tekniske, omsorg m.fl. Det offentlige alarmsystem benytter et datanet, der er opbygget parallelt med telefonnettet.
 • Alarmpatrulje
  En patrulje, der kører frem på alarmer videregivet fra kontrolcentralen og iværksætter relevante handlinger i forbindelse med indbrud, hærværk, fejlalarmer mv.
 • Alarmpatruljekode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne give forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg.
 • Alarmtryk
  Fast monteret fysisk enhed, man kan trykke på for at udløse en alarm, fx i tilfælde af brand eller forestående røveri.
 • Alarmudrykning
  Fysisk reaktion på et signal fra en central, hvor en alarmpatrulje tilser adressen og punktet for alarm.
 • Analog video
  Videosystem hvor transmissionen er analog, det vil sige går via et coaxkabel. Modsætning: Digital transmission, der går via netværk.
 • ANPG
  Forkortelse for Automatisk NummerPladeGenkendelse. Kaldes også ANPR og LPR
 • ANPR
  Forkortelse for Automatic Number Plate Recognition. Software der kan genkende nummerplader eller lignende. Kaldes også LPR.
 • Ansvar uden loft
  Generaliseret udefinerbar term. Bør ikke stå alene, uden at det er konkretiseret. Det er umuligt at gennemføre i praksis.
 • Antimasking
  Software der giver besked til fx kontrolcentralen, hvis en detektor eller et kameras udsyn bliver forstyrret ved fx overmaling eller blokering.
 • Antipassback
  Software i et ADK-system der sikrer at man ikke kan bruge det samme adgangsmedie til at gå ind anden gang uden at være gået ud først. Således forhindrer man at en person går ind og derefter afleverer sin brik til en anden, der så også får adgang.
 • Anvendelseskategori
  Kategorisering i Bygningsreglementet som fastlægger omfanget af brandtekniske foranstaltninger i bygninger. Se evt. Eksempelsamlingen.
 • App
  Et softwareprogram, typisk et mindre og specialudviklet program der downloades og installeres på mobile enheder.
 • ARS
  Forkortelse for Automatiske RumSlukningsanlæg.
 • As-built
  As-built tegninger er det sidste sæt tegninger, der bliver lavet ved færdiggørelsen af et projekt. De viser projektet Som udført.
 • ATEX
  Et EU direktiv, der beskriver hvilke forbehold der skal tages i et miljø med eksplosiv atmosfære. ATEX er en sammenskrivning af ATmosphères EXplosibles, ordene optræder i den franske titel på direktivet.
 • Audio Support
  Enhed i TVO-anlæg der understøtter primært optagelse og transmission af lyd.
 • Autodome
  Produktnavn. Et tilsvarende produkt kan beskrives som et bevægeligt kamera indbygget i en kuppel (dome).
 • Autofokus
  Funktion i kamera og andre optiske instrumenter, der sørger for at enheden automatisk stiller skarpt ved hjælp af en fokusdetektor og et motorsystem, der foretager justeringen.
 • Autoiris
  Funktion i kamera, der sørger for at tilpasse mængden af lys (blændeindstilling), der passerer, så det bedst mulige billede opnås.
 • Autorisation (vagt)
  Godkendelse til at drive vagtvirksomhed, udstedes af Rigspolitiet.
 • AVA
  Forkortelse for Automatisk VarslingsAnlæg, se DS/EN 60849, ”Lydudstyr til nødsituationsformål.”
 • AVS
  Forkortelse for automatiske sprinkleranlæg.
 • b

 • Back-up
  Kopi af system- og lagringsdata. Tages for at sikre data i tilfælde af systemnedbrud.
 • BACnet
  Forkortelse for building automation and control networks. Dataprotokol til bygningsautomatik og datanet til styringsformål. En sådan dataprotokol er en forudsætning for ”det smarte hjem,” hvor fx alarmen, termostaten og de elektroniske låse kan kommunikere, men der findes flere forskellige, fx(...)
 • Balanceret sløjfe
  Sløjfe betyder her et alarmkredsløb. Metode til overvågning af sløjfen mod kortslutning og afbrydelse, som vil udløse sabotagealarm. Udføres med en tilpasset modstandskombination i sløjfen.
 • Balusterhegn
 • Batteribackup
  Ekstra batteri, der kan overtage strømtilførslen til fx elektronisk sikringsudstyr, i tilfælde af at det primære forsyning svigter.
 • Beredskabet, kommunal
  Det kommunale redningsberedskab er den del af beredskabet, der i daglig tale hedder brandvæsenet. Reglerne, der regulerer det kommunale redningsberedskab, fremgår af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
 • Beredskabet, politi
  Politiet er ikke en del af beredskabet, men omtales alligevel jævnligt som sådan. Indenfor politiet anvendes udtrykket beredskabet som betegnelsen for betjentene på gaden, der hurtigt rykker ud til de steder, de er behøvet.
 • Beredskabet, statsligt
  Det statslige redningsberedskab yder assistance til det kommunale redningsberedskab ved mere udfordrende og krævende hændelser. Assistanceberedskabet er placeret på Beredskabsstyrelsens beredskabscentre. Det statslige redningsberedskab består af både fastansatte, frivillige og værnepligtige.
 • Beredskabsplan
  Plan som er udarbejdet for at det kommunale og statslige redningsberedskab hurtigt kan danne sig et overblik og udføre deres formål: ”At forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.”(...)
 • Beredskabsstyrelsen
  Styrelse, der administrerer det statslige redningsberedskab.
 • Betjeningspanel
  Tastatur og/eller display til betjening og styring af et sikringssystem.
 • Bevægeligt dome kamera
  Bevægeligt kamera i et kuppelformet kamerahus. Se også PTZ.
 • Bevægeligt kamera
  Bevægeligt kamera. Se også Pan/Tilt/Zoom.
 • Bevægelsesdetektor
  Se PIR synonym med PID.
 • Billedbehandling
  Efterbehandling af digitale billeder. Dækker efterhånden over mange former for behandling, men indenfor tv-overvågning drejer billedbehandling sig typisk om at optimere billedet for at kunne få flest muligt informationer fra det.
 • Biometrisk adgangskontrol
  Adgangskontrol baseret på biologiske karakteristika, fx genkendelse af fingeraftryk, irisscanninger, venescanninger.
 • Blind alarm
  En alarm der afgives uden brand/indtrængen eller overhængende fare herfor. En blind alarm er enten utilsigtet eller afgivet i god tro. Synonymt med Falsk alarm.
 • BMS
  Forkortelse for Building Management System. Computerbaseret system i en bygning, der kontrollerer og overvåger bygningens tekniske udstyr, herunder bygningens elektroniske sikring. Se også CTS anlæg.
 • Bokskamera
  Slangudtryk for en kameraenhed uden optik. Kan anvendes indendørs eller udendørs i et kamerahus.
 • Bokskontakt
  Detektor, der monteres på eller i en værdiopbevaringsenhed og detekterer gennembrydning af boksen via stød, eksplosioner eller vibrationer.
 • Boksmikrofon
  Lyddetektor installeret inde i værdiopbevaringsenhed. Detektoren kan indstilles til at afgive alarm, når en vis mængde lyd eller vibration forekommer i boksen.
 • Bomanlæg
  En automatisk bom eller flere automatiske bomme og dens/deres styringsmekanismer.
 • Bookmark funktion
  Markering i TVO optagelse for hurtig genfinding.
 • Bortkoble
  Man kan bortkoble et specifikt område (zone eller gruppe) på et AIA-anlæg, der så vil være i passiv tilstand, mens resten er i aktiv tilstand.
 • Brandmandspanel
  Et panel med optisk indikering for at beredskabet hurtigt kan danne sig et overblik. Synonymer: Brandmandsskab, brandmandscentral.
 • Brandslukker
 • Brandstrategi
  En egentlig aftale omkring strategien for brandsikringen, som kan indgå som en del af den brandtekniske dokumentation. Strategien kan indeholde mål, principper og ønsker til bygningens brandsikkerhedsniveau og kan indeholde en entydig og klar beskrivelse af bygningens tiltænkte anvendelse og(...)
 • Brandvagt
  Er en person som manuelt kan varetage brandsikkerheden. Brandvagten er normalt ikke en rigspolitigodkendt vagt, men har træning inden for brandområdet. Synonymer: Beredskabsvagt, arrangementsvagt.
 • Brandventilation
  Udluftning af røg og varme. Brandventilation er aktiv brandsikring i form af mekaniske eller naturlig (termisk) ventilation.
 • Braunschweig test
  En test af pengeskabes modstandsdygtighed mod forskellige ekstreme påvirkninger såsom varme og kollisioner.
 • Briklæser
 • Brugerflade
  Det interface som er mellem et givent system og en person, der skal betjene dette. Term der typisk benyttes om det grafiske brugerinterface (GUI) på en PC applikation. Kan også dække over GUI på mobile enheder og andet.
 • Brugerkode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne have forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg.
 • Bulletkamera
  Kamera der er cylinderformet. Er i øvrigt kendetegnet ved at kamera og hus er en integreret enhed. Findes i alle kameravariationer: Sort/hvid/farve, med og uden indbygget lys, forskellige IK og IP grader. Se også Cylinderkamera.
 • Butiksdetektiv
  Vagt, der runderer i civil i store butikskæder, hvor man oplever mange butikstyverier. Hovedopgaven er at afdække butikstyve.
 • Butiksvagt
 • Båndbreddeberegning
  Beregning af den båndbredde der skal til for at et TVO-anlæg kan køre via et netværk. Der findes standardberegningsmodeller, der dog er afhængig af fx komprimeringsform, belysning og evt. aktivitet i området samt kameraets kvalitet. Beregninger vil nødvendigvis være tilnærmet.
 • c

 • CCTV
  Forkortelse for Closed Circuit TeleVision. Se TVO.
 • Celleplast
  Opskummet plastmateriale, som typisk anvendes til isolering og emballage. Almindelige typer – oplistet efter stigende brændbarhed: Fenolskum, PIR, PUR, EPS.
 • Cellesikring
  Se også Objekt- og skalsikring.
 • Centervagt
  Har samme funktion som en Servicevagt, men agerer hovedsageligt i større indkøbscentre, hvor der ofte er indgået aftale med alle butikkerne.
 • Centralized management
  Mulighed for central styring af alle underliggende systemer i elektroniske sikringsanlæg.
 • Centraludstyr
  Den centrale styringsenhed i et alarmanlæg.
 • Certificering
  En person eller virksomhed kan certificeres til at udføre et speciale, fx installation af AIA-anlæg. Produkter, fremstillingsprocesser, metoder samt principper, fx kvalitets- og miljøledelsessystemer, certificeres ofte. Myndigheder, kunder og forsikringsselskaber kan kræve certificering, især(...)
 • Chipkort
  Et kort, typisk af plastik, med en chip, hvor data er eller kan lagres. Bruges indenfor sikring som adgangsmiddel i et adgangskontrolsystem.
 • CIF
  Udtryk for billedkvalitet. Forkortelse for Common Intermediate Format.
 • Commissioning
  Samordnet design og idriftsættelse af bygningsinstallationer. Commissioningprocessen er vigtig for at sikre, at bygningers installationer projekteres, opføres, betjenes og vedligeholdes optimalt i forhold til bygherrens krav om funktion.
 • Crossline
  Software der registrerer at en eller flere linjer i TVO-billedet brydes.
 • CSN
  Forkortelse for Card Serial Number.
 • CTS anlæg
  Forkortelse for Central Tilstandskontrol og Styring. Synonymt med BMS, men CTS bruges mest til klimastyring.
 • Cylinderkamera
  Et kamera i cylinderformet kamerahus, i modsætning til Domekamera.
 • d

 • Dag/nat kamera
  Kaldes også ægte dag/nat kamera. Skifter automatisk mellem farve og sort/hvid afhængig af lysforhold.
 • Datasikkerhedspolitik
  Virksomhedspolitik, der skal sikre overholdelse af lov om tv-overvågning, persondataloven og fx SikkerhedsBranchens etiske regler.
 • DESFIRE
  Produktnavn. Se Chipkort.
 • Det Kriminalpræventive Råd
  Forkortet DKR.
 • Detektor
  For brandsystemer: En brandmelder som kan detektere røg, flamme eller varme. Det kan være en linje-, ionisk-, optisk-, differential-, kombi- eller aspirationsdetektor. For indbrudsalarm: En føler der kan detektere en ændring af normalbilledet, fx bevægelse eller et smadret vindue.
 • Detektor PIR
  Er en forkortelse for Passiv InfraRød detektor. Synonym med PID som passivt overvåger, om der sker bevægelse i detekteringsfeltet. Detektering sker ved registrering af ændringer i den opsamlede infrarøde energi.
 • Detektorspole
  Ledning der er indlejret i underlaget og i stand til at registrere passage henover spolen.
 • Digital transmission
  Digital transmission går via netværk og kan håndtere en højere opløsning. Modsætning: Analog transmission, der går via et coaxkabel og kan håndtere en lavere opløsning.
 • Digital Video Recorder
  Digitalt optagemedie til optagelse af videobilleder. Forkortes DVR.
 • DKR
 • DNA mærkning
  Ved DNA mærkning, der ikke har noget med biologisk DNA at gøre, mærker man genstande med et under normale omstændigheder usynligt stof med en unik sammensætning. Typisk gør man også stoffet synligt i ultraviolet lys, så fx politiet let kan undersøge, om en genstand er DNA mærket og konfiskere(...)
 • Domekamera
  Kamera i et kuppelformet kamerahus, i modsætning til Cylinderkamera.
 • Driftsjournal
  Er en logbog over hvad der fortages på anlægget.
 • Driver for IP-kamera
  Et stykke software som implementeres i video management software for kommunikation med IP-kameraer.
 • DVR
  Forkortelse for Digital Video Recorder.
 • Døgnboks
  Værdiopbevaringsenhed for indlevering af kontanter, jf. DS/EN 1143-2.
 • Dørkontrolenhed
  Kan være mange forskellige enheder i et adgangskontrolsystem eller en enhed til at styre automatiske døre. Bør præciseres nærmere.
 • Dørmandsvirksomhed
  Er en virksomhed, der udelukkende er godkendt til at håndtere dørmandsopgaver. En dørmandsvirksomhed må ikke drive anden form for vagtvirksomhed.
 • Dørpumpe
  Mekanisme på en dør, der sørger for at døren lukker af sig selv.
 • Dørradar
  Radardetektor monteret i forbindelse med en automatisk dør. Når detektoren detekterer bevægelse, åbnes døren.
 • Dørtryk
  Synonymt med UD-tryk.
 • e

 • Edge Recording
  Mulighed for optagelse af TVO billeder på et hukommelseskort. Lagring sker ikke på anlæggets server. Se også Onboard recording.
 • Eget beredskab
  Betyder at virksomheden har eget beredskab til at håndtere ulykker før ankomst af det kommunale beredskab.
 • El-lås
  Elektrisk slutblik, magnet- eller motorlås. El-styret aflåsning.
 • Elektronisk nøgleskab
  Skab til opbevaring af nøgler med elektronisk kontrol af om nøglerne er i skabet eller ej og hvem, der har taget nøglerne ud.
 • Endemodstand
 • EPS
  Celleplast af Ekspanderet PolyStyren (PolyStyrol). Handelsnavne som ”Flamingo”, ”Sundolitt”, ”Styropor” og ”Frigolit”. Kaldes også ”hvid isolering”.
 • Evakueringsplan
  Plan eller strategi for total evakuering og/eller evakuering til sikker lokalitet inde i bygningen. Synonymt med evakueringsstrategi. Se ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012” fra Energistyrelsen.
 • f

 • F&P
 • Failover recording
  Evnen til automatisk skift til stand-by i et TVO system i tilfælde af fejl.
 • Falle
  Komponent i en lås. Den del, der bevæger sig og frigiver døren, når du trykker håndtaget ned.
 • Falsk alarm
 • Fast bygningsdel
  Se Sikringskataloget fra Forsikring & Pension, hvor det er defineret, hvilke bygningsdele, der er faste i forhold til montering af sikringsenheder.
 • Fastvagt
  En vagt der har fast tilknytning til kundens adresse og befinder sig på denne under hele vagten. Eksempler er receptionsvagt og portvagter.
 • Fejlalarm
 • Fiberkabel
  Kabel til transmission af data vha. lyssignaler i et glasmedie.
 • Forbikobler
  Er i AIA-kataloget anvendt om en tastaturfunktion, der aktiverer undertrykkelse af alarmsignaler fra adgangsvejen, inden det centrale udstyr kan frakobles. Anvendes kun i Danmark. Teknisk set er en forbikobling en midlertidig deaktivering af en detektor, der kan benyttes til at skaffe mere tid(...)
 • Forsikring & Pension
  Forsikringsselskabernes brancheorganisation. Stiller fælles krav til sikringen af virksomheder med deres sikringsniveauer og registrerer både testede produkter og certificerede sikringsudbydere. Forkortes F&P.
 • FPS
  Forkortelse for Frames Per Second, billeder per sekund. Bruges til at beskrive billedhastigheden på TVO-anlæg.
 • Frakoble
  At frakoble et anlæg vil sige at bringe et anlæg fra aktiv til passiv tilstand. Se også Bortkoble og Forbikobler.
 • Frakoblingsovervågning
 • Framerate
  Engelsk udtryk for billeder pr. sekund fra et kamera.
 • Fremmetid
  Tidspunktet, der registreres når vagten er fremme hos kunden, fx kl. 22.43. Se også Responsetid.
 • Fugtalarm
  Detektor der kan afgive alarm ved fugt via AIA-anlægget.
 • Fuldt integrerbar
  ”Fuldt” er udefinerbart og bør aldrig anvendes i aftaler om sikring. ”Integrerbar” defineres i sikringssammenhæng som at de enkelte installerede systemers enheder kan kommunikere og udveksle signaler/informationer og styringer. Hvis det aftalte anlæg skal kunne kommunikere med andre anlæg,(...)
 • Funktionalitetsbeskrivelse
  Kravspecifikation ved udbud.
 • Fysisk adgangskontrol
  Fysiske midler, der hindrer eller besværliggør adgangen til det sikrede område. Eksempelvis karruseldør eller personsluse.
 • Føler
  Bruges synonymt med Detektor.
 • g

 • Gateovervågning
  Udtryk for overvågning af indgang.
 • Gateway
  Et netværkspunkt der fungerer som indgangen til et andet netværk.
 • Gennembrudsstyrke (perimetersikring)
  Den tid en person skal bruge for at ødelægge og trænge gennem perimetersikringen med brug af standard tyveværktøj eller den tid perimetersikringen forsinker en person med standard tyveværktøj.
 • Glasbrudsdetektor
 • Godkendt kontrolcentral
 • Godkendt vagt
  En person der er godkendt som vagt af Rigspolitiet og er i besiddelse af et legitimationskort udstedt af samme. Personen har gennemgået den lovpligtige grunduddannelse for vagter og kan kun godkendes gennem ansættelse i en autoriseret vagtvirksomhed.
 • Grade 0-6/I-VI
  Klassifikation af mekaniske sikringsprodukter.
 • Grafisk præsentation/brugerflade
  Visning af udvalgte funktioner og tilstande som symboler eller tegninger på skærm.
 • Gruppe
  Betydningen er virksomhedsafhængig, men ordet dækker typisk over en samling af detektorer, der normalt betjenes samtidigt. Synonymt med zone. Bør defineres præcist i aftalen.
 • GSM/GPRS
  Et GSM/GPRS-modem er en specialiseret type modem, der accepterer et SIM-kort, og opererer over et abonnement til en mobiloperatør, ligesom en mobiltelefon. Fra mobiloperatørens perspektiv, ligner det en mobiltelefon og bruges til at kommunikere data via det mobile netværk.
 • Gul/grøn/blå/rød
  Tidligere klassificering af mekanisk sikrings-produkter efter modstandsevne som det bruges i forsikringsselskabernes policer. Klassificeringen bliver løbende erstattet af EN-standarder. Farveklassificeringen blev foretaget efter standardtyvmetoden som helt skal afskaffes, men stadig hyppigt(...)
 • h

 • H.264
  Videokomprimeringsformat.
 • Hage-rigellås
  En låsekasse hvor riglen er udført som krog.
 • Havnesikring
  Sikring af havneanlæg, hovedsageligt mod terror. Der findes internationale (ISPS), europæiske (forordning 725/2004/EF og direktiv 2005/65/EF) og danske (bekendtgørelse af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter og bekendtgørelse af 9. juli 2010 om sikring af havne) krav til sikring af(...)
 • HD-tv
  En specifik standard der blandt andet bruges i forbindelse med TVO.
 • Heatmap
  Software i et TVO-anlæg der kan gengive bevægelser over en periode i et givent område ved hjælp af termisk detektion.
 • Hjemmesikker
  Hjemmesikker er et udtryk for at man kan nøjes med mindre sikring når man er hjemme. Fx er låse og beslag hjemmesikre, når de kan betjenes indefra, fx med vrider. Modsætningen er udesikker, som er den sikring, man aktiverer, når man forlader ejendommen, fx en ekstra lås.
 • Hosting
  Ekstern lagring og drift af data (typisk i forbindelse med TVO) på server der er placeret hos anden juridisk enhed end kunden selv. Modsat lager online (cloud) er der her tale om en konkret server.
 • Hot-swap
  Udskiftning af komponenter, typisk harddisk, mens de er i drift.
 • Hvidt LED-lys
  Hvid belysning baseret på LED-teknologi.
 • HW
  Forkortelse for HardWare.
 • Hybrid recorder/optager
  Enhed til optagelse af en kombination af analoge og IP baserede billeder.
 • Håndildslukker
  Apparat til brandslukning, fx pulverslukker, vandslukker, CO2-slukker, skumslukker. Se DS/EN 3, ”Håndildslukkere.”
 • Håndslukker
 • i

 • IBI
  Forkortelse for Intelligente BygningsInstallationer.
 • Identifikation
  Et identifikationskamera giver et detaljeret billede af en person eller et objekt, således at personen er objektet kan identificeres. Begrebet er i forbindelse med TVO anlæg defineret i SikkerhedsBranchens TV-Overvågning Teknisk Specifikation.
 • Ildslukker
 • Impedanstilpasning
  Impedans er forholdet mellem spænding og strøm i et elektrisk kredsløb. Impedanstilpasning er at tilpasse impedansen mellem to forskellige kredsløb, fx to komponenter i et elektronisk sikringsanlæg for at undgå støj i signalet og forringet signal.
 • Indbrudshæmmende beslag
  Beslag på vinduer, døre og lignende, der gør det sværere at bryde ind i en bygning.
 • Inspektion (TVO)
  Et inspektionskamera giver et meget detaljeret billede, der giver mulighed for at foretage en grundigere undersøgelse af særlige kendetegn. Begrebet er i forbindelse med TVO anlæg defineret i SikkerhedsBranchens TV-Overvågning Teknisk Specifikation.
 • Integrerbar
 • Integrerede anlæg
  Flere sikringsanlæg kan være sammenbyggede eller kombinerede. Graden af sammenbygningen og krav hertil angives ved type 1 og type 2A og 2B iht. DS/TS 50398.
 • IP
  Forkortelse for Internet Protocol, den protokol, det meste internettrafik kører på. En IP adresse er den enkelte netværksopkoblede enheds adresse på netværket.
 • IR dome kamera
  Kamera med indbygget infrarødt lys i et kuppelformet kamerahus
 • IR LED-lys
  Infrarød belysning baseret på LED-teknologi.
 • ISO 9001
  Kvalitetsledelsessystem.
 • ISP
  Forkortelse for Internet Service Provider. Udbyder af netværk.
 • ITV
  Forkortelse for Internt TV. Se TVO.
 • IVA
  Forkortelse for Intelligent VideoAnalyse
 • IVMD
  Forkortelse for Intelligent Video Motion Detection. Betegnelse for en softwaretype, der kan detektere bevægelse i overvågningsvideoer.
 • k

 • Kamera med indbygget IR-Lys
  IR-dioder indbygget i kameraets front.
 • Kamerahus
  Hus til indkapsling af bokskamera for beskyttelse mod vejrlig.
 • Karrusel
 • KBHV-projektet
  Også kendt som Pilotprojektet. Et pilotprojekt mellem vagtbranchen og Københavns Vestegns Politi. Projektet havde til formål at afdække mulighederne for bedre samarbejde mellem vagtbranchen og politiet. Projektet blev gennemført i årene 2011-2015 og er i dag konverteret til et samarbejdsprojekt.
 • KC
  Forkortelse for KontrolCentral.
 • Kildekode
  Den tekst i et programmeringssprog som programmøren har skrevet.
 • Klasse 1-6 (sikringsniveauer)
  Klasse 1-6 er forældede begreber. Der opereres i dag i stedet med Forsikring & Pensions sikringsniveauer 10-60.
 • Klasse gul/grøn/blå/rød
 • Klatresikring
  Sikring mod overklatring. Graden af klatresikring bliver udtrykt ved den tid, det tager en person at klatre over hegnet uden brug af værktøj eller den tid hegnet forsinker en person uden værktøj.
 • Klient
  I sikringssammenhæng: Software der giver adgang til systemet.
 • Klokke
 • KLS
  KvalitetsLedelsesSystem som anført i bekendtgørelse 545 vedrørende kvalitetsledelsessystem fra Sikkerhedsstyrelsen.
 • Kodeord
  Det ord, der ofte skal anvendes i forbindelse med validering af en person der forsøger at afmelde en alarm.
 • Kommunikationsfejl
 • Komprimering
  Der findes forskellige komprimeringsmetoder der påvirker billedkvalitet, båndbredde og lagringstid. Hyppigt brugte er H264 og mjPEG.
 • Kontant-/værdihåndtering efter DS 3999
  DS 3999 er en dansk standard der stiller krav til værdihåndteringsvirksomheder, herunder transport af værdier, opbygning af kontantcentre og generelle krav til ledelsessystemet.
 • Kontrolcentral
  En godkendt kontrolcentral har mulighed for direkte overførsel af data mv. til politiet. Godkendelsen udstedes af Rigspolitiet og kræver en vagtautorisation.
 • Kortfabrik
  Maskine til fremstilling af adgangsmidler.
 • Kortlæser
  Nogle alarmsystemers læseenheder kan betjenes via forskellige medier – kort, brik, evt. smartphone, fingeraftryk, iris og stemme er muligheder. Kortlæser bruges i flæng med briklæser, selvom det i virkeligheden afhænger af mediet, hvilket ord, der er korrekt.
 • Kryptering
  At gøre information, fx i form af data, ulæselig for en uvedkommende tredjepart.
 • KS
  Forkortelse for KvalitetsSikring. Bruges som betegnelse for kvalitetssikringssystemer generelt.
 • Kvalitetskrav, kameraer
  Kan være utroligt omfattende. Se guidelines i SikkerhedsBranchens ”Teknisk Specifikation for TVO.”
 • Kvittering for alarm
 • l

 • LAN
  Forkortelse for Local Area Network, et lokalt datanet.
 • Langskilt
  Den metalplade med hul til låsecylinder, vrider, håndtag, nøglehul og lignende, man sætter på døren ved montering af en lås.
 • Licens
  Rettighed til brug af software, applikationer eller tilføjelse af hardwareenheder.
 • Linjedetektor
  Aktiv infrarød detektor. Består af en sender og en modtager eller en sender/modtager og et spejl.
 • Linjefejl
  Linjefejl eller IP linjefejl er udtryk for at kontrolcentralen har mistet forbindelse til kundens alarmudstyr. Betegnelsen anvendes ved udstyr der sender via alarmnettet eller via IP transmission.
 • Linse
  Del af et kameras objektiv.
 • Linux
  Styresystem, der hovedsageligt bliver brugt til computere. Konkurrent til Windows m.fl.
 • Livekvalitet
  Et udtryk for at man tilpasser kvaliteten af billedet fra et TVO-system til situationen. Livetransmission kræver mere af systemet, og derfor vælger man ofte at gå ned i billedkvalitet ved livetransmission. Livekvalitet er optagelser med 24 billeder pr. sekund. Hvis live- og optagekvalitet skal(...)
 • Livvagt
  En vagt der yder personbeskyttelse. Personbeskyttelsen kan indebære transport/følgekørsel, personledsagelse, personopdækning samt opsyn med en person på dennes ejendom, under arrangementer o.l. Livvagtydelsen indeholder derudover en gennemgang af sikkerheden omkring den pågældende opgave samt(...)
 • LonTalk
  Dataprotokol til fx bygningsautomatik og datanet til styringsformål. En sådan dataprotokol er en forudsætning for ”det smarte hjem,” hvor fx alarmen, termostaten og de elektroniske låse kan kommunikere, men der findes flere, fx også BACnet.
 • LPR
  Forkortelse for License Plate Recognition. Software der kan genkende nummerplader eller lignende. Kaldes også ANPR.
 • Lukket tilbagemelding
  Signal for at dørblad eller vindue er lukket.
 • Lux
  Måleenhed for lysstyrke.
 • Lydgiver
 • Lys
  Lys er vigtigt i forbindelse med tv-overvågning – uden lys, ingen billeder. Der er tre hovedlyskilder: Dagslys giver mest naturtro billeder. Synligt lys giver billeder, der påvirkes af lysest farvetemperatur. Usynligt lys (IR) giver sort/hvide billeder. Refleksioner bliver kraftige(...)
 • Låsecylinder
  Den del af en lås, man sætter nøglen ind i.
 • Låsekontrol
 • Låst tilbagemelding
  Signal for at dørblad eller vindue er lukket og låst.
 • m

 • Magnetkontakt
  Detektortype som typisk består af to dele – en fast del, der indeholder et reed-rør som skifter status ved påvirkning med magnet, samt en løs magnet. Benyttes typisk på døre og vinduer til at detektere om disse er åbne eller lukkede. Se også Åbningskontakt.
 • Magnetlås
 • Managementsystem
  Overordnet softwaresystem i et elektronisk sikringsanlæg.
 • Map function
  En funktion i et sikringssystem, der kan give en grafisk illustration af et givent område.
 • Maritim sikring
 • Maritim vagt
  Bevæbnede vagter på skibe. Se standarden for maritim vagt ISO PAS 28007.
 • Mastebeslag
  Kameramontagebeslag til mastemontering.
 • Master/slave
  En mastercomputer styrer en række slavecomputere i et system. Betegnelserne eksisterer kun for at pointere computernes forhold.
 • Masterkode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne have forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg. En masterkode er en kode der har(...)
 • Matrix
 • Medieconverter
  Software, der kan konvertere data fra et format til et andet, fx et tekstdokument til pdf.
 • Megapixel
  En enhedsangivelse for antal pixels, der fx bruges til at oplyse opløsningen på et billede.
 • Mekanisk sikring
  Fysiske værn mod ulovlig indtrængen, indbrud, røveri og lignende.
 • Midlertidig mekanisk sikring
  Kan ved korrekt udførelse med korrekt materialevalg og montagesystem genetablere sikringsniveauet efter gennembrud. Skal ikke forveksles med Afdækning.
 • Midspan
  POE-strømforsyning.
 • Mikrofon (TVO)
  Enhed til optagelse af lyd via kamera eller direkte på server.
 • MJPEG
  Forkortelse for Motion JPEG. Medieformat, der bruges til videooptagelser.
 • Mobilklient
  Applikation der giver adgang til systemet. Ofte i begrænset omfang.
 • Modlys
  Der er modlys når baggrundslyset er kraftigere end lyset på det filmede objekt.
 • Monitor
  Skærm til visning af fx optaget videomateriale.
 • Montørkode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne have forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg.
 • Motion blur
  Billedudtrækning (forvrængning af billedet).
 • Motion detection
  Software der gør fx et tv-overvågningsanlæg i stand til at ”se” bevægelse i billedet.
 • Motorlås
  Lås hvor en motor styrer om døren er låst eller ulåst. Bruges ofte i forbindelse med et adgangskontrolanlæg.
 • Multidetektor
  En type detektor som kan håndtere forskellige oplysninger og kan reagere på de forskellige input. Synonymt med multikriteriedetektor.
 • MySQL
  Produktnavn. Flertrådet SQL databaseserver. SQL er en forkortelse for Structured Query Language og er et programmeringssprog, der bruges til at håndtere data.
 • Mærkning
  Mærkning er at udstyre ting med særlige kendetegn så det kan kendes igen efter at være blevet væk eller stjålet. Derved kan mærkning gøre en ting mindre attraktiv at stjæle. Mærkning kan foretages på mange måder fra det lavteknologiske mærke ridset eller klistret på en genstand til det mere(...)
 • n

 • NAS
  Forkortelse for Network Attached Storage. Netværksbaseret harddisk.
 • Nattilkobling
  Aktivering af et elektronisk sikringssystem til forprogrammeret nattilstand.
 • NETD følsomhed
  NETD er en forkortelse for Noise Equivalent Temperature Difference, og NETD følsomhed er et andet udtryk for termisk følsomhed.
 • Netværks Video Recorder
  Enhed til optagelse af IP-baserede billeder. Optræder ofte forkortet som NVR.
 • Netværksstruktur
  Strukturen af netværket, altså hvordan det er opbygget fysisk og konfigureret elektronisk.
 • NTP-server
  NTP er en forkortelse for Network Time Protocol og NTP-server er synonymt med Tidsserver.
 • Nødbelysning
  For nød- og panikbelysning (sikkerhedsbelysning) se DS/EN 1838, ”Belysning, Nødbelysning” og Brandteknisk vejledning 34, ”Sikkerhedsbelysning” fra DBI.
 • Nødret
  Retten til at bryde loven pga. en nødsituation, fx når man bryder ind i et hus fordi man kan se at der er brand. Se § 13 i straffeloven. Vagten er omfattet af denne lovgivning på linje med enhver anden civil person.
 • Nødværge
  Retten til at værge for sig, når man selv, andre eller gods bliver truet eller angrebet. Se § 14 i straffeloven. Vagten er omfattet af denne lovgivning på linje med enhver anden civil person.
 • Nøgleboks
  Boks til opbevaring af nøgler, typisk hos vagtselskab. Nøglebokse kategoriseres som sikret eller usikret. En sikret nøgleboks er overvåget via signal til en godkendt kontrolcentral. En usikret nøgleboks er ikke koblet op til en kontrolcentral og vil som oftest kun indeholde adgangsmidler til(...)
 • o

 • Objekt-, celle- og skalsikring
  Der er tale om tre områder: Skalsikring (S): Sikring af alle grænseflader til det sikrede område. Cellesikring (C): Sikring af et udvalgt rum eller areal. Objektsikring (O): Sikring af genstande, ofte varer. Se også Punktsikring.
 • Objektiv
  Kameradel. Objektiv består af flere Linser.
 • Observation (TVO)
  Et observationskamera overvåger et givet område således at det kan konstateres, om der er nogen eller noget i området. Begrebet er i forbindelse med TVO anlæg defineret i SikkerhedsBranchens TV-Overvågning Teknisk Specifikation.
 • Offline ADK
  Defineret i ”ADK-Teknisk specifikation,” der er tilgængelig på www.sikkerhedsbranchen.dk. Offline ADK betyder at et dørmiljø ikke er forbundet til adgangskontrolsystemet.
 • Omkoblingskontrol
  Registrering af skift fra frakoblet til tilkoblet eller omvendt. Bør benævnes ”til/fra-koblingskontrol.”
 • Onboard recording
  Når optagelser ligger onboard, altså i selve kameraet, typisk på et hukommelseskort inde i et kamera.
 • Online ADK
  Defineret i ”ADK-Teknisk specifikation,” der er tilgængelig på www.sikkerhedsbranchen.dk. Online ADK betyder at et dørmiljø er permanent forbundet til adgangskontrolsystemet, således at en operatør i realtid kan se status og hændelser for dørmiljøet.
 • ONVIF
  Forkortelse for Open Network Video Interface Forum. ONVIF er en åben protokol for security IP-produkters kommunikation.
 • OPC
  Produktnavn. Forkortelse for Open Platform Communications. Standard for udveksling af data mellem forskellige hardwareenheder sådan at fx en computer og en printer kan kommunikere.
 • Open API
  API er en forkortelse for Application Program Interface. Frit tilgængelig kommunikationsprotokol.
 • Opkoblet
  Er den betegnelse der benyttes, når et alarmanlæg er tilsluttet og sender signaler til en kontrolcentral.
 • Opløsning
  De forskellige billedopløsninger er beskrevet i ”Teknisk Specifikation for TVO.”
 • Optageformer
  Der findes mange, fx kontinuerlig optagelse, ved bevægelse, ved alarm etc.
 • Optagekvalitet
  Bruges i modsætning til Livekvalitet. Et udtryk for at man tilpasser kvaliteten af billedet fra et TVO-system til situationen. Når billederne skal optages kan man tillade sig en bedre billedkvalitet. Hvis live- og optagekvalitet skal være samme kvalitet, skal det defineres i udbuddet.
 • OS
  Forkortelse for OperativSystem.
 • OSDP protokol
  Forkortelse for Open Supervised Device Protocol. Specifikation udarbejdet af det amerikanske Security Industry Association. Specifikationen gør det muligt for kortlæsere, kontrolpaneler og andre elektroniske sikringssystemdele at kommunikere.
 • Overfaldsalarm
  Alarmtryk, der benyttes i forbindelse med røveri, overfald eller lignende, hvor personer er direkte fysisk truet. Overfaldsalarmen vil typisk gå til en Kontrolcentral, men kan i særlige tilfælde gå direkte til Politiet.
 • p

 • PAL / NTSC / SECAM
  Standarder for skærmopløsninger. PAL er EU standard, NTSC er USA standard og SECAM bruges i Frankrig og flere østeuropæiske lande.
 • Palisadehegn
  Består i sikringssammenhæng af stolper svejst til vertikale profiler. Derudover indgår mellemstolper, hjørnestolper, endestolper og eventuel sikring mod klatring. Kaldes også Balusterhegn.
 • Pan / tilt / zoom kamera
  Kameraet kan bevæges vandret og lodret samt zoome ind og ud. Forkortes PTZ.
 • Panelhegn
  I sikringssammenhæng et stålgitterhegn med paneler bestående af overfladebehandlede svejste stålprofiler. Derudover indgår mellemstolper, endestolper, hjørnestolper og eventuelt anden indbrudssikring.
 • Panelstivhed
  Hvor meget et trådnet eller panel kan give sig, når det er fastmonteret i perimetersikringen.
 • Panikalarm
 • Panikbelysning
 • Panoramakamera
  Kamera til typisk 180/360 graders optagelse.
 • Paskvillås
  Låsekasse, der har to modsatrettede rigler.
 • Passiv brandsikring
  Placering og udførelse af: -udvendige overflader og tagdækning af de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele -indvendige overflader og gulvbelægninger -gennemføringer, branddøre og ventilationsanlæg -bærende bygningsdele med(...)
 • Patch
  En softwareopdatering til et computerprogram. Der kan være tale om en tekstbaseret patch, der bruges til opdatering af programmets kildekode eller en binær patch, der indeholder ændringer til programmets færdige filer.
 • People counter
  Software der kan tælle personer i kamerabilledet over en periode.
 • Perimetersikring
  Sikring af ydre grænseflade af areal.
 • Personalekode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne have forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg.
 • PID
  Forkortelse for Passiv Infrarød Detektor. Se også PIR.
 • PIR
  PIR er en forkortelse for Passiv InfraRød detektor. Synonym med PID. PIR/PID er en komponent, som passivt overvåger, om der sker bevægelse i detekteringsfeltet. Detektering sker ved registrering af ændringer i den opsamlede infrarøde energi. Plastindustrien anvender også begrebet PIR, som(...)
 • Pixel
 • Pladshund
  Hund, der af hensyn til sikkerheden går løst i et indhegnet område.
 • Planalarmer
  Er meldinger fra vagtselskaber til Politiet, der reagerer efter en specifik plan, relateret til plannummeret.
 • POE
  POE står for Power Over Ethernet og betyder strømforsyning via IT-netværk. POE følger en international standard, der også gælder for netværksløsninger. Der findes en række ”klasser.”
 • Polling
  Er signaler der bliver transmitteret til kontrolcentralen, for at sikre at kontakten med centralen er intakt.
 • Produktregistrering
  Sikringsprodukter registreres af Forsikring & Pension, der registrerer produkter, der er testet af et akkrediteret prøvningssted og certificeret på baggrund af en europæisk eller anden anerkendt standard.
 • Progressive scan
  Scanning der udlæser hele billedet fra sensoren. Øger billedkvaliteten ved objekter i bevægelse.
 • PSU
  Forkortelse for Power Supply Unit, altså strømforsyningsenhed.
 • Pullert
  Mekanisk sikringsforanstaltning. Ligner typisk en lav stolpe og er udformet i metal, sten eller andet modstandsdygtigt materiale. Kan være med hæve-/sænkefunktion. Bliver sat op på steder, der ikke må passeres af køretøjer.
 • Punktsikring
  Sikring af enkelte objekter. Se også Objekt-, celle- og skalsikring.
 • PUR
  Celleplast af Polyurethan.
 • r

 • Rack
  Base for opbygning af hardware. Kan være reol eller lignende.
 • RAID systemer
  Systemer hvor flere diske arbejder sammen som en enhed. Anvendes til løbende sikring af data.
 • Real time visning
  Billede der vises uden tidsmæssig forsinkelse.
 • Redundans
  Dublering af kritisk hardware/data. Har fællestræk med back-up, men er typisk online, dvs. back-up systemet tager automatisk over. Bruges ofte om netværk, harddiske og servere (cluster).
 • Remote diagnostics
  Ekstern driftsovervågning af fejl og/eller analyseværktøj til at identificere mulige fejl i systemerne.
 • Remote fokus
  En funktion i et tv-overvågningssystem, som gør det muligt at justere fokus på kameraet uden fysisk kontakt med kameraet. Derved kan man befinde sig langt væk fra kameraet mens man justerer sig frem til et bedre billede. Funktionen opnås ved hjælp af software.
 • Remote ydelser
  Forskellige ydelser såsom driftsovervågning, videoanalyse, kontrolcentralydelser, fjernbetjening o.l., der foretages fra en lokation udenfor kundens ejendom.
 • Rengøringskode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne have forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg. En masterkode er den kode der har(...)
 • Resistance Class
  Forkortet RC er udtryk for et mekanisk sikringsprodukts modstandsevne. Det anvendes i EN standarderne på områder som vinduer, døre, glas m.v.
 • Responstid (vagt)
  Responstid er betegnelsen for det samlede tidsrum fra alarmen er modtaget af kontrolcentralen til vagten er fremme hos kunden, fx 18 minutter. Se også Fremmetid.
 • Rettigheder (AIA og ADK)
  Rettigheder i alarmanlæg gives efter personalegruppe. Man kan inddele grupper som anlægsejere, slutbrugere, programmører, sikkerhedschefer mv. og give dem forskellig brugerflade, forskellige rettigheder og forskellige koder. Ved udbud skal de enkelte personalegruppers rettigheder defineres.
 • Rigel
  Det stykke af en lås, der springer frem og ind i karmen ved låsning.
 • Rigelkontakt
  En kontakt, der monteres på det sted i karmen, hvor rigelen går ind. Kontakten kan derefter fortælle adgangskontrolsystemet, om døren er låst eller ej.
 • Roadblock
  Køretøjsstoppende foranstaltning i et stykke, typisk i hele kørebanens bredde.
 • Router
  Hardware der forbinder to eller flere fysiske netværk.
 • Runderingsbeskrivelse
  Det, der er aftalt mellem kunden og vagtselskabet om forløbet af vagtens rundgang på kundens adresse. Således er det vagtens redskab til at udføre det, der er aftalt med kunden. Se også Runderingsvagt.
 • Runderingsvagt
  Udførelse af rundgang på kundens adresse, fx lukkerunder på en virksomhed, hvor vagten sikrer sig at alle døre og vinduer er lukket, kaffemaskiner mv. er slukket, at bygningen er tom (hvis ikke andet er aftalt med kunden) og at alarmen er tilkoblet.
 • Rutinesignaler
 • Røgkanon
 • Røgventilation
  Udluftning af kold røg (efter brandforløbet).
 • Rørafstand
  Den maksimale anbefalede afstand mellem rørene i gitter eller panel i et hegn.
 • s

 • Safelink
  En transmissionsform, hvor der sendes via GPRS/SIM kort.
 • SCADA
  Forkortelse for supervisory control and data acquisition. Elektronisk system, der indsamler og analyserer data I realtid. Bruges til at overvåge udstyr i industrien og fx opdage og rapportere om en læk på en slange eller et åbent vindue i et alarmsystem.
 • SECAM
 • Security management system
  Et datasystem, hvori man styrer sine sikkerhedsforanstaltninger.
 • Seismisk detektor
  Detektor der kan opfange den seismiske aktivitet, der bliver genereret af indtrængningsforsøg.
 • Selvforsikret
  Selvforsikret betyder, at kunden selv bærer risici ved skader.
 • Server
  En computer der har til formål at køre diverse services som andre computere kan finde på. En server er bygget til at være tændt konstant.
 • Serviceeftersyn af håndildslukker
  Serviceeftersyn af Håndildslukker skal udføres af en DS-certificeret fyldestation i henhold til DS 2320.
 • Servicekode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne have forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg.
 • Servicevagt
  Vagt der af Politiet har fået dispensation til at bevæge sig rundt på butiksstrøg så de kan fungere som tilkald til butikkerne, der ofte indgår en fælles aftale med vagtselskabet. Vagten kan også være fast stationeret i en enkelt butik.
 • Shutter
  Kameraets lukketid, hurtig lukketid kræver mere lys, langsom lukketid kan give Motion blur.
 • Signalgiver
  Overordnet term som dækker over forskellige lydkilder, fx sirene, klokke, højtaler, etc. Nogle steder bruges Alarmgiver og Lydgiver som synonymer.
 • Signallampe
  Specifik lampe der med lys ved glødelampe/LED giver signal ved alarm. Falder under den generelle term Signalgiver.
 • Sikkerhedskamera
  Et andet ord for et tv-overvågningskamera. I flere nordiske lande har branchen indført ordet ud fra et ønske om dels at understrege at sikring er til for at fremme sikkerhed og tryghed, dels at tage afstand fra digital overvågning som fx aflytning af telefoner og overvågning af internetfærden.(...)
 • Sikkerhedsvagt
  Personalegruppe, der varetager de samme opgaver som vagter, men har en uddannelse på ca. et år – sikkerhedsvagtuddannelsen. Sikkerhedsvagt kan ligeledes benyttes som betegnelsen for den personalegruppe der varetager VIP/personbeskyttelsesopgaver. Se også Vagt.
 • Sikring
  Generel betegnelse for alle tiltag gjort af hensyn til sikkerhed. Er desuden indenfor perimetersikring det niveau, hvor man udover ovenstående beskyttelse, ønsker at sikre personer, gods og ejendom.
 • Sikringsklasse
  Se Gul / grøn / blå / rød.
 • Sikringsniveau
  Erhvervsvirksomheder vurderes i henhold til Forsikring & Pensions varegruppeskema ud fra tyvetækkelighed af varer til videresalg og indbo samt værdikoncentrationen af disse. Virksomheden indplaceres efter varegruppeskemaet på et sikringsniveau, som skal være overholdt iht. deres(...)
 • Sirene
  Specifik lydgiver, typisk piezo-elektrisk lydgiver, se også Signalgiver.
 • Skafor
  Tidligere brancheorganisation for forsikringsselskaber. Nedlagt i 1999. Se også Forsikring & Pension.
 • Skalsikring
  Se Objekt- og skalsikring 
 • Skiltning
  For brand se ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012” fra Energistyrelsen, afsnit 4.1.8, ”Skilte og markeringer.” For TVO se ”lov om tv-overvågning” § 3 og 3a. For AIA se AIA-kataloget fane 30.
 • SKS A-system
  Sikkerhedskvalitetsstyringssystem, som anført i gældende retningslinjer vedrørende sikkerhedskvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen. Er udgået 2. juni 2014 og erstattet af KLS.
 • Sluse
  Sammenkoblede indgangsdøre, hvor der først kan opnås adgang gennem næstfølgende dør, efter den sidst passerede indgangsdør er lukket/låst.
 • Slutmodstand
 • Smart search
  Intelligent søgning i billedmateriale i specifikt område. Synonym: Smart søgning.
 • Socialalarm
  Alarm som typisk en svækket eller ældre person kan udløse hvis vedkommende kommer i problemer fx ved fald. Alarmen går til relevant plejepersonale eller eventuelt en vagtcentral, hvis kommunen har en aftale med en sådan. Ikke synonymt med Tryghedsalarm.
 • Softwarepatch
  Se Patch.
 • Som udført
  Det sidste sæt tegninger, der bliver lavet ved færdiggørelsen af et projekt, viser projektet som udført. Synonymt med as-built.
 • Speedgate
  Mekanisk spærring, der åbner og lukker hurtigt.
 • Stand alone anlæg
  Et anlæg uden netværksforbindelse. Se også Online ADK og Offline ADK.
 • Standardtyvmetoden
  Fysisk test af mekaniske sikringsprodukter foretaget af en prøvningsgruppe nedsat af Forsikring & Pension. En lang række produkter har tidligere kunnet testes efter metoden, men fra 31. december 2013 kan dette ikke længere lade sig gøre. Produkter, der allerede er registreret på baggrund af(...)
 • STM
  Forkortelse for StandardTyvMetoden.
 • Streams
  Kameraets mulighed for at sende flere billedstrømme i forskellige kompressioner og hastigheder.
 • Større åbning
  Er ifølge Forsikring & Pensions Sikringsniveauer defineret som et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
 • Support Microsoft Active Directory
  Et program der automatisk holder rede på alle de brugere der skal logge ind på serveren.
 • SW
  Forkortelse for software.
 • Switch
  Netudstyr med to eller flere porte.
 • Switch PoE
  Netudstyr med to eller flere porte og samtidig strømforsyning af komponenter på netværket.
 • System logging
  Komplet lograpport for systemet.
 • Systemanalyse
  Analyse af et system, i sikringsverdenen typisk et elektronisk sikringssystem, der skal kortlægge alle de faktorer, der har indflydelse på systemets drifts- og datasikkerhed.
 • t

 • Teknikkode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne have forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg.
 • Teknisk alarm
  En alarm, der er udløst af noget teknisk udstyr på kundens adresse.
 • Termografikamera
  Termisk kamera. Kameraet opbygger billedet på baggrund af varmestråling i stedet for lys.
 • TIA
  Forkortelse for Totally Integrated Automation. Automationsteknologi fremstillet af Siemens. Idéen med TIA portalen er at automatisere processer i industrien.
 • Tidsserver
  Opkobling til et af anlægget uafhængigt ur, fx et frankfurtur eller en NTP-service.
 • Tidssynkronisering
  Synkronisering mellem alle ure i systemet ved at tildele en af enhederne styringen.
 • Til-/frakoblingskontrol
  Er udtryk for at kontrolcentralen kontrollerer at kundens anlæg til- og/eller frakobles på bestemte tidspunkter eller inden for bestemte tidsrum.
 • Tilkoblingsovervågning
 • Tirekillers
  Vejblokeringer med skarpe takker, der gennemskærer dækkene på køretøjer, der kører over dem mod færdselsretningen.
 • Tone-/talevarsling
  Se Varslingsanlæg.
 • Transmissionsformer
  Betegnelsen for de dataløsninger der benyttes, når en central opkobles til kontrolcentralen, fx ATV, ATEX, TCP/IP.
 • Transmissionsudstyr
  Defineret i AIA-kataloget.
 • Tryghedsalarmer
  Alarm, abonnenten kan udløse ved utryghed. Ved aktivering af tryghedsalarmer iværksætter kontrolcentralen en reaktion i henhold til aftalt forholdsordre. Det kan fx være vagtudrykning eller opringning til abonnenten.
 • Tryghedskamera
  Et andet ord for et tv-overvågningskamera. I flere nordiske lande har branchen indført ordet ud fra et ønske om dels at understrege at sikring er til for at fremme sikkerhed og tryghed, dels at tage afstand fra digital overvågning som fx aflytning af telefoner og overvågning af internetfærden.(...)
 • Trædemåtte
  Trykfølsom måtte, der udløser et signal ved trykpåvirkning.
 • Tråddimension
  Tykkelsen af ”grundtråden” (uden eventuelt overtræk) i trådnettet.
 • Trådnetdimension
  Vertikal, horisontal eller diagonal størrelse af det enkelte felt i nettet eller af det største felt, hvis der er forskel.
 • Trådnetsstyrke
  Styrken af de punkter hvor tråden er vævet sammen i trådnettet.
 • Trådstyrke
  Det træk hver enkelt tråd i trådnettet skal kunne tåle.
 • Turnstile
  Mekanisk foranstaltning i en ind- eller udgang, der kan regulere trafikken ind og ud af det sikrede område. En karrusel kan fylde hele døren eller være en mindre anordning. Synonym med Karrusel.
 • Tv-linjer
  Antal af tv-linjer er en måde at måle billedopløsning på.
 • Tv-overvågning
  Defineret i lov om tv-overvågning § 1, stk. 2. Ordet tv-overvågning er i kraft af at det bruges i lovteksten den officielle betegnelse, men betegnelser som videoovervågning, CCTV og ITV ses også ofte. Branchen har valgt at bruge forkortelsen TVO.
 • TVO
  Forkortelse for TV-Overvågning. Branchen i DK har besluttet at bruge begrebet tv-overvågning, da det er det udtryk, lovteksten bruger. Forkortelsen TVO er ligeledes besluttet af branchen. Synonymer: ITV, CCTV. Se også Tryghedskamera.
 • Tæthedsgrad for fugt/vand
  IP (Ingress Protection) tæthedsklasse, der beskriver graden af beskyttelse i forhold til vand og fremmedlegemer i alle former for elektronik. Klassen er defineret i EN 60529.
 • Tågegenerator
  Den anordning, der i tågesikring genererer og udsender tågen. Kaldes også røgkanon og tågekanon.
 • Tågekanon
 • Tågesikring
  Sikringssystem der ved indtrængning udsender en mængde ugennemsigtig tåge så indtrængeren mister orienteringen.
 • u

 • UD-tryk
  Simpel oplåsning af dør i et adgangskontrolsystem. Sker ved tryk på kontakt eller knap. Udtryk kræver ikke identifikation.
 • Udpassagetryk
 • Udpasseringstryk
 • Undercentral
  Centralenhed i et adgangskontrol- eller alarmsystem, der styres af en overordnet hovedcentral eller computer.
 • UPS
  Forkortelse for Uninterruptible Power Supply eller Uninterruptible Power Source. En UPS er et elektrisk apparat, der fungerer som midlertidig strømforsyning når den primære strømforsyning stoppes. En UPS er ikke det samme som en nødgenerator, da den dels træder til med det samme uden først(...)
 • Usynlig mærkning
  Mærkningsform hvor en unik væske med kunstigt DNA og evt. mikrodots smøres eller sprayes på den genstand, der ønskes mærket. Væsken kan kun ses i ultraviolet lys, og særlige kendetegn i DNA kan analyseres og mikrodots kan aflæses med et kraftigt forstørrelsesglas. Se også DNA mærkning.
 • v

 • V-AIA/plan A-100
  V-AIA betyder verificeret alarm, hvilket vil sige, at alarmen går via to af hinanden uafhængige detektorer/detektionsformer, som sandsynliggør at der er en uønsket hændelse i gang og som får Politiet til at prioritere alarmen som en anmeldelse med hold i, jævnfør Politiets plan A-100.
 • Vagt
  Personalegruppe, der varetager de traditionelle vagtydelser og som har gennemført den lovpligtige grundlæggende vagtuddannelse. En vagt skal være godkendt af Rigspolitiet og bære et autorisationskort udstedt af Rigspolitiet. Synonym: Vægter. Se også Sikkerhedsvagt, Servicevagt og(...)
 • Vagtassistent
  Personalegruppe, der er ansat på en Kontrolcentral.
 • Vagtcentral
  Politiets center for disponering. Bruges også om ikke godkendte centraler, der svarer til Kontrolcentral.
 • Vagtformer
  Er fx Runderingsvagt, Alarmpatrulje, Fastvagt, Servicevagt, Butiksvagt, Butiksdetektiv, Centervagt, Livvagt og Maritim vagt der alle er at finde som selvstændige opslagsord.
 • Vagtrapport
  Er vagtens redskab til at rapportere videre til kunden, hvilke opgaver, der er løst.
 • Vandalsikkerhed
  Der findes standarder, der klassificerer komponenters modstandsstyrke over for vold (IK-standard EN 62262). Installationen kan og bør også vandalsikres.
 • Vandalsikret dome kamera
  Kamera i et kuppelformet, vandalsikkert kamerahus.
 • Vandalsikringskvalitet
  Der findes en standard for test, IK-standard EN 62262.
 • VAR
  Tidligere forkortelse for varslingsanlæg. I dag bruges AVA.
 • Varegruppeskema
  Et skema, der er udarbejdet og anvendes af forsikringsselskaberne til fastlæggelse af virksomhedens sikringsniveau i forhold til mængden og arten af tyvetækkelige varer.
 • Varifocal
  Objektiv med variabel brændvidde.
 • Verifikation
  Et verifikationskamera giver overblik over et givent område og et billede, der kan bruges til at verificere hvad der sker. Begrebet er i forbindelse med TVO anlæg defineret i SikkerhedsBranchens TV-Overvågning Teknisk Specifikation.
 • Video grooming
  Reduktion af de lagrede billeder over en given periode afhængig af relevans.
 • Video recording speed up
  Optagehastigheden forøges ved en given hændelse.
 • Videoanalyse
  Værktøjer der kan give alarm på baggrund af hændelser i billedet. Den simpleste er bevægelse i billedet, men der findes en vifte af muligheder – røgdetektion, persongenkendelse, efterladte objekter, fjernede objekter, etc. Benyttes eksempelvis også til hurtig søgning i database.
 • Videomatrix
  Gammel metode til distribution af billeder eller administration af kameraers tilhørsforhold til monitorer. I dag styres processen via en computer.
 • Videoovervågning
 • Videorundering
  Udføres typisk fra en vagt- eller kontrolcentral og er en ydelse, hvor kunden har fået installeret tv-overvågning på strategiske steder, som ønskes overvåget op til 24 timer i døgnet.
 • Videowall/videovæg
  Manuel overvågning af TVO. Er typisk installeret på en vagt- eller kontrolcentral, således at vagtassistenterne kan følge med live i hændelser ude hos kunden.
 • Videregivelse af alarmer
  Den handling, der sker, når en vagtassistent har behandlet alarmen og iværksætter en vægter-/tilkaldepersonudrykning til kundens adresse.
 • Vidvinkelkamera
 • VLAN
  Forkortelse for Virtual LAN, et netværk, der er delt i flere separate net, der kommunikerer ved hjælp af en router.
 • VMS
  Forkortelse for Video Management Software.
 • Vægbeslag
  Kameramontagebeslag til vægmontering.
 • Vægter
  Synonym med vagt.
 • Vægterdisponering
  Foregår typisk via kontrolcentralen, som råder over vægterressourcer til fx alarmudrykninger.
 • Vægterkode
  For at gøre brugere af alarmsystemet sporbare, kan der oprettes flere forskellige koder til personalet, der fx kan adgangsbegrænses til forskellige områder af virksomheden. Derudover kan koderne have forskellige rettigheder, når man betjener et anlæg.
 • Værdisikring
  Citat fra Bygningsreglementet 2010, 5.1, stk.1: ”Byggelovens bestemmelser tager udgangspunkt i sikkerhed for personer og dyr. Bestemmelserne skal således sikre mulighed for evakuering af personer og acceptable forhold for redning af dyr, hvilket afspejler sig i bestemmelserne i(...)
 • w

 • WAN
  Forkortelse for Wide Area Network, et netværk, der strækker sig over store geografiske områder, fx Internettet, der i øjeblikket er det største WAN.
 • WEB klient
  Software der via intra- eller internet giver adgang til systemet, ofte i begrænset omfang. Lagringsenhed som er koblet til netværket, hvor den kan tilgås fra andre computere.
 • Wiegand
  Teknologi brugt i magnetkortlæsere, opkaldt efter wiegandeffekten, der er en magnetisk effekt.
 • WLAN
  Forkortelse for Wireless Local Area Network, trådløst lokalt netværk.
 • z

 • Zone
  Se Gruppe.
 • å

 • Åben platform
  Generaliseret term. Bør ikke anvendes, idet både termerne ”åben” og ”platform” er flertydige. Dækker typisk over et ønske om at systemet er åbent over for andre systemer. Umulig at levere i praksis – der vil ofte være muligheder for at integrere med andre systemer, men det vil kræve(...)
 • Åben protokol
  Generaliseret term. Termen benyttes typisk når der er ønske om anvendelse af en standardiseret dataprotokol (eksempelvis Bacnet, LonTalk, KNX, OPC etc.). Åben protokol kan også dække over andre typer standardiserede/ikke proprietære protokoller, eksempelvis transmissionsprotokoller,(...)
 • Åben software
  Generaliseret term. Åben betyder i forbindelse med software typisk at funktioner i softwaren kan modificeres af kunden. Åben kan også betyde at softwaren er baseret på open source software som fx Linux, MySQL, etc. Åben kan også betyde at producenten ikke hindrer at flere leverandører /(...)
 • Åbent anlæg
  Generaliseret term. Dækker typisk over et ønske om at et specifikt anlæg kan serviceres af flere installatører. Kan også dække over ønske om at anlæg / komponenter kan leveres af flere distributører. Kan også dække over at anlægget ønskes opbygget af standardiserede eller open source(...)
 • Åbningskontakt
  Generel term. Dækker over en detektor der kan detektere en oplukkelig bygningsdels tilstand – åben eller lukket. Detektoren findes i et utal af forskellige udgaver, der kan vælges afhængigt af formål og bygningsdel. Den altdominerende udgave er en simpel magnetkontakt, hvor den(...)